Menu
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Vil erstatte karftledninger på Haugalandet

Strømledningene mellom Sauda og Karmøy ble bygget på 1960-tallet. Nå planlegges nye kabler på strekningen.

Av Egil M Solberg | 11.06.2023 21:51:16

Strømkabler: Dagens kabler tilfredsstiller ikke krav til økt forbruk og forsyningssikkerhet i regionen fremover. Et nytt prosjekt er derfor i gang med å vurdere korridorer for to nye 420kV-ledninger.

Prosjektet som er startet opp, er en del av trinn tre av i alt fem trinn i Statnetts områdeplan for nettutviklingen på Haugalandet.

Når hele trinn tre er ferdigstilt, vil det øke kapasiteten på Haugalandet til 2500 MW.

De to første trinnene er allerede i gang.

På Haugalandet er ny 420kV ledning fra Blåfalli til Gismarvik under konsesjonsbehandling hos Olje- og Energidepartementet. Blåfalli-Gismarvik er et større tiltak og trinn to i områdeplanen, som vil øke kapasiteten i nettet med ca 500 MW.

Nye ledninger mellom Sauda og Tysvær

Prosjektet Sauda-Gismarvik er i gang med å vurdere mulige korridorer for de to nye ledningene. Dersom Statnett får konsesjon til å bygge den omsøkte forbindelsen Blåfalli-Gismarvik, vil de nye ledningene som nå planlegges gå til den nye transformatorstasjonen Gismarvik i Tysvær.

– Vi er i tidlig fase i planleggingen og vi har startet dialog med berørte kommuner og andre interessenter. I enkelte områder er det krevende å finne egnede steder å bygge de nye ledningene og det er viktig å være i dialog med interessenter slik at vi sammen kan diskutere mulige løsninger, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for Nett i Statnett.

Målet er å bygge i samme korridor som de to eksisterende ledningene som i dag går mellom Sauda og Karmøy, så langt det lar seg gjøre. Når nye ledninger er på plass blir de gamle revet. Prosjektet planlegger å sende melding til NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) i løpet av året. Nye korridorer vil bli presentert når melding blir sendt.

Melding til NVE er for å varsle om at prosjektet er startet opp. Selv om begge ledningene meldes i samme prosjekt er planen at byggingen blir gjennomført som to separate byggeprosjekter. Før bygging kan starte må Statnett sende konsesjonssøknad og få konsesjon fra myndighetene. Både melding og påfølgende konsesjonssøknad blir etterfulgt av hver sin eksterne høring.

Nødvendig å styrke strømnettet

Elektrifiseringen og arbeidet med å nå Norges klimamål skyter fart og Statnett opplever stor pågang fra aktører som ønsker å knytte seg til transmisjonsnettet over hele landet, spesielt rundt de store byene. Det økte behovet gjør det nødvendig å ruste opp strømnettet.

– Det er Statnetts oppgave å sørge for at det er nok strøm i nettet til enhver tid både til nye og eksisterende kunder og til industri og private forbrukere, sier Elisabeth Vike Vardeheim.

Trinnvis utvikling på Haugalandet:

* Temperaturoppgradering av eksisterende ledninger
* Ny ledning Blåfalli-Gismarvik
* Oppgradering til 420 kV Sauda-Gismarvik, (samt Sauda-Samnanger i Vestland)
* Fornyelse av ledning nummer to mellom Sauda og Gismarvik
* Fornyelse og oppgradering av resterende anlegg

Flere nyheter: