Menu
Regjeringen satte torsdag ned foten for et Ikea-varehus på et jorde i Vestby. Men samme dag kritiserer Riksrevisjonen flere departementer for ikke å gjøre nok for å ta vare på matjord og sikre en matvareberedskap her i landet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Riksrevisoren roper varsko om norsk matvaresikkerhet

Det er kritikkverdig at så mye god matjord bygges ned, mener riksrevisjonen, som også savner risikovurderinger og bedre planer i tilfelle matimporten svikter.

Av NTB | 19.10.2023 14:02:28

Natur og miljø: – Myndighetene har ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at alvorlige kriser kan påvirke matsikkerheten. God beredskap handler om å være godt forberedt dersom uforutsette hendelser mot matsikkerheten skulle oppstå. Vi er ikke godt nok forberedt i dag, mener Riksrevisjonen, som la fram en rapport om saken torsdag.

«Kritikkverdig» er den nest høyeste graden av kritikk som institusjonen kan komme med.

Det påpekes at det totale jordbruksarealet i Norge har holdt seg relativt stabilt de siste 20 årene, men at det er blitt mindre av den beste jorda, der det kan dyrkes korn og grønnsaker.

Fra 2005 til 2022 ble over 215.000 dekar dyrket eller dyrkbar mark omdisponert, går det fram av rapporten. Det tilsvarer i snitt fire fotballbaner om dagen i denne perioden. Matjorda forsvinner når politikerne bestemmer at områdene skal brukes til andre ting, og eventuelt gir unntak fra reglene som skal verne den.

Riksrevisjonen mener virkemidlene for å ivareta matjord er for svake. Det påpekes også at mye matjord ikke blir dyrket på, og at «oppfølgingen av driveplikten er for dårlig.» Dessuten er dreneringsaktiviteten for lav. Drenering er viktig for å ta vare på matjord.

Rapporten slår fast at det ikke er tilfredsstillende at Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet ikke har gjort bedre forberedelser dersom det skulle oppstå vesentlig svikt i tilgangen på mat eller fôr.

Myndighetene har ikke vurdert ulike hendelser som kan medføre vesentlig svikt i tilgangen på mat, påpeker riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, men tilføyer:

– Sannsynligheten for at vi ikke får importert nødvendige matvarer og forråvarer, er lav.

Å redusere kaloriinntaket er også en mulighet, påpeker han.

Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet bør lage et anslag for Norges selvforsyningsevne, mener riksrevisoren. De bør også utrede hvordan kostholdet og matproduksjonen i jordbruket, havbruket og fiskeriene ved behov kan omstilles ved kortvarige eller langvarige kriser.

De to departementene bør lage en risiko- og sårbarhetsanalyse av norsk matforsyning som også inkluderer en vurdering av situasjoner med en ikke velfungerende internasjonal handel, anbefaler Riksrevisjonen.

I dag er 60 prosent av all maten vi spiser, enten importert eller produsert med importerte fôrråvarer til husdyr og oppdrettsfisk

Hvis det likevel skulle skje, har Norge sannsynligvis stor selvforsyningsevne, tilføyer han og viser til at vi da må spise mye mer fisk. Vi kan også dyrke mer poteter og rotgrønnsaker.

Flere nyheter: