Menu
Det er økt sannsynlighet for at sentralbanksjef Ida Wolden Bache kunngjør en renteøkning på 0,5 prosentpoeng torsdag, mener økonomer. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Økonomer spår dobbel renteøkning etter melding om økt aktivitet i næringslivet

Økonomer tror Norges Bank kommer til å sette opp renta med 0,5 prosentpoeng etter meldinger om høyere lønnsvekst og lysere utsikter for næringslivet.

Av NTB | 15.06.2023 14:18:51

Økonomi og næringsliv: – Under tvil tror vi nå at Norges Bank øker renten med 50 basispunkter neste uke, skriver Nordea Markets til pressen etter å ha lest tilbakemeldingene fra bedriftene i sentralbankens regionale nettverk.

Også DNB Markets heller i retning av at vi står overfor en dobbel renteøkning – det vil si på 0,5 prosentpoeng – når sentralbanksjef Ida Wolden Bache kunngjør rentebeslutningen torsdag til uka. Rentekomiteen møtes onsdag. Det er relativt utbredt forventning om at styringsrenta skal ytterligere opp, men diskusjonen går stadig høyere om den skal opp med en kvarting eller om det kommer en dobbel.

Aktiviteten i næringslivet kommer til å ta seg opp i andre kvartal og skal skyte ytterligere fart over sommeren. Og lønnsforventningene stiger til nye høyder. Bedriftene i Norges Banks regionale nettverk oppgir nå at de venter at lønnsveksten skal ende på 5,4 prosent i år og 4,4 prosent neste år.

Det er vesentlig høyere enn anslaget i forrige rapport fra februar og kommer til å bidra til fortsatt prispress, ifølge økonomene.

– Rapporten viser forventninger om høyere lønnsvekst i år og neste år. Noen sektorer sliter, men hovedinntrykket er at norsk økonomi er relativt robust. Vi mener dagens rapport er svakt i favør av en økning på 50 basispunkter neste uke, skriver seniorøkonom Oddmund Berg i DNB Markets.

– Bedriftene tror veksten vil tilta litt i tredje kvartal, skriver sentralbanken.

Svarene framkommer i den kvartalsvise undersøkelsen Norges Bank gjør blant over 400 bedrifter og organisasjoner som er med i sentralbankens regionale nettverk. Undersøkelsen tar for seg den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover. Den er blant flere viktige kunnskapsmomenter som legges til grunn for rentebeslutningen.

– Den svake kronekursen bidrar til mer turisme og bedre konkurransekraft for norske bedrifter. På samme tid fører kronesvekkelsen til økte kostnader og høyere priser i det norske markedet, skriver banken i sammendraget.

I de fleste næringene er utviklingen bedre enn bedriftene ventet i forrige runde, men det er fortsatt stor variasjon mellom næringene, understreker Norges Bank: Fallet i bygg og anlegg tiltar, og salgsvolumet i varehandelen reduseres.

Alt i alt viser rapporten at aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi vil holde seg oppe, og at prisveksten kommer til å forbli høy også framover, konkluderer Nordea-økonomene.

De venter at Norges Bank oppjusterer rentebanen og signaliserer en rentetopp som ligger over 4 prosent. Det betyr at boliglånsrenta kan stige til oppunder 5,5 prosent.

– Det er mange faktorer som peker mot en høyere rentebane: markant høyere inflasjon, en kronekurs som har svekket seg rundt 3,5 prosent, høyere renter utenlands og høyere lønnsvekst enn Norges Bank har lagt til grunn. Alt dette peker mot vedvarende høyere prisvekst i Norge, skriver Dane Cekov og Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Den amerikanske sentralbanken valgte onsdag ikke å heve styringsrenta – for første gang på over et år – for å se an situasjonen litt og vurdere hvordan nye økonomiske oppdateringer påvirker pengepolitikken.

Samtidig varslet Fed to nye renteøkninger i år og en rentetopp på mellom 5,5 og 5,75 prosent.

– Bedriftene venter samlet sett noe aktivitetsvekst i andre kvartal. Veksten skyldes i stor grad kraftig oppgang hos oljeleverandørene, men også moderat vekst i tjenesteyting. I tillegg øker aktiviteten noe blant industribedriftene, skriver Norges Bank i en pressemelding.

DNB-økonomene peker på at ledigheten er lav, mens sysseletingen er høy og fortsatt økende. Derfor er det få tegn til svekkelse i økonomien, annet enn at kapasitetsutnyttelsen er ventet å gå noe ned fra et svært høyt nivå til der den lå før pandemien.

Flere nyheter: