Menu
Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

NAV Karmøy Bokn må kartlegge barns behov ytterligere

Statsforvalteren har påpekt påpekt lovbrudd ved NAV Karmøy Bokn. Det kan ikke dokumenteres at NAV i tilstrekkelig grad har kartlagt barns behov i alle saker der foreldrene søker om økonomisk bistand

Av tomas | 09.06.2023 10:41:57

Karmøy: Statsforvalteren gjennomfører i 2022-2023 nasjonalt tilsyn på barneperspektivet i NAV. Ved NAV Karmøy Bokn er det i tilsyn påpekt lovbrudd.

Det kan ikke dokumenteres at lokalt NAV i tilstrekkelig grad har kartlagt barns behov i alle saker der foreldrene søker om økonomisk bistand.

Statsforvalterens tilsyn er gjennomført som en systemrevisjon. Det innebærer at det er ført tilsyn med hvordan kommunene gjennom styring og ledelse oppfyller kravene til forsvarlige sosiale tjenester til familiene. Et utvalg av brukere, ansatte og ledere er intervjuet i tilsynet. NAV Karmøy og Bokn bryter sentrale bestemmelser i Sosialtjenesteloven.

Tilsynet som er utført er landsomfattende og det er avdekket avvik og lovbrudd i svært mange kommuner. Det er endringer i lovverket og strengere krav til kartlegging, forebygging og samhandling som har ført til det nasjonale tilsynet. Statsforvalteren har undersøkt om:

NAV-kontoret foretar en tilstrekkelig kartlegging av barns behov ved søknad om økonomisk stønad. NAV-kontoret foretar en forsvarlig vurdering og beslutning ved søknad om økonomisk stønad til familier. Familier som mottar økonomisk stønad, får oppfølging ved behov.

NAV skal i følge lovkravet gjøre en helhetlig kartlegging av familiens situasjon, der også behovene til hvert enkelt barn undersøkes. Tilstrekkelig kartlegging danner grunnlaget for vurdering av behov og avgjørelse om stønad. I Karmøy kommune har det som hovedregel blitt lagt til grunn statens veiledende satser ved utmåling av stønad til livsopphold, også i barnerike familier. Det gis tilleggsstønader til barn utover barnetrygd. Statsforvalteren påpeker at det generelt tas hensyn til barnas behov ved utmåling av stønad, men det er ikke en innarbeidet praksis med å vurdere barnets beste i alle saker.

Forbedringsarbeidet hos NAV har allerede startet. Rutiner, kartleggingsverktøy og styringssystemer skal nå justeres for å sikre at dette vil bli ivaretatt i tråd med lovverket fremover. NAV deltar samtidig aktivt i kommunen sitt samlede arbeid for å forebygge negative konsekvenser av å leve i vedvarende lavinntekstfamilier og familiefattigdom. Endelig rapport fra Statsforvalteren foreligger sommeren 2023.

Flere nyheter: