Menu
Sivilombud Hanne Harlem presenterte tirsdag Sivilombudets rapport om Bredtveit fengsel. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Knusende Bredtveit-rapport fra Sivilombudet: Uholdbare soningsforhold

En rapport fra Sivilombudet dokumenterer uholdbare soningsforhold for de innsatte ved Bredtveit fengsel. Justisministeren forventer at det ryddes opp.

Av NTB | 20.06.2023 10:38:47

Økonomi og næringsliv: – Det er mye som tyder på at fengselet har hatt flere innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer enn tidligere. Samtidig har mangler i systematikk, rutiner og bemanning bidratt til å forverre en allerede krevende situasjon, sier sivilombud Hanne Harlem.

Sivilombudet besøkte Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt i mars i år. Få dager etter besøket slo Harlem alarm om kritiske og livstruende forhold ved fengselet i et brev til Justis- og beredskapsdepartementet.

Tirsdag har Sivilombudet offentliggjort en rapport fra besøket.

– Jeg er urolig for at forholdene ved Bredtveit fengsel reflekterer at det er bredere utfordringer i kriminalomsorgen som helhet, fortsetter hun.

Fengselet har registrert en markant økning i bruken av tvangsmidler, påpeker Sivilombudet i rapporten.

I 2022 fattet Bredtveit fengsel tre ganger så mange vedtak om plassering på sikkerhetscelle som i 2018 (fra 27 til 92 vedtak). Fengselet begrunnet mange av plasseringene med at de måtte forhindre selvskading eller selvmordsforsøk.

Én innsatt tilbrakte tre døgn på sikkerhetscelle uten madrass. Hun var kald, men måtte sove rett på betonggulvet.

– Bruken av sikkerhetscelle ved Bredtveit fengsel fremstår i flere tilfeller som klare lovbrudd, sier Harlem.

– Vi har et ansvar for å ivareta innsatte og deres velferd. Tilfeller der det svikter opprører meg og skal rettes opp i. Vi har også et ansvar for å ivareta ansatte og hindre at de blir utsatt for vold, trusler og alvorlig skade, sier Mehl.

Hun sier at de har en klar forventning til at alle lover og retningslinjer blir fulgt, og at det er gode og verdige soningsforhold i alle fengslene.

– Brudd på lover og retningslinjer i norske fengsler er uakseptabelt. Nå forventer vi at Kriminalomsorgsdirektoratet og den nye ledelsen på Bredtveit sørger for at det ryddes opp i praksis, sier justisministeren.

Fengselet hadde mange tilfeller av selvskadingsepisoder og selvmordsforsøk. Det ble registrert en tyvedobling i antall selvskadingshendelser på Bredtveit fra 2018 til 2022 (fra 7 til 145 hendelser).

Sivilombudet fant også betydelige svakheter i helsetilbudet som ble gitt til innsatte på Bredtveit, samt urovekkende mangler i helseavdelingens journalføring og i fengselets medisinhåndtering.

Hun presiserer at Justis- og beredskapsdepartementet gjorde en rekke strakstiltak etter at Sivilombudet var på besøk i Bredtveit fengsel i mars – og at flere av disse er gjennomført.

Hun nevner blant annet at Skien fengsel er gjort om til kvinnefengsel, og at bemanningen på Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt er økt og antall innsatte redusert. I tillegg er det iverksatt utbedring av de bygningsmessige forholdene ved Bredtveit fengsel.

– Det kunne i stor grad vært avverget, om det var politisk vilje. Rapporten understreker det rungende behovet for flere midler og ressurser ikke bare til Bredtveit fengsel, men kriminalomsorgen som en helhet, etter flere år med ABE-kutt fra Erna-regjeringene.

Kaski sier de forventer at regjeringen foreslår en forsterket fellesskapsavdeling på Bredtveit i høstens statsbudsjett.

– Det vil gi de med vanskelige psykiske lidelser den oppfølgingen de trenger, og samtidig bedre soningsforholdene til de andre kvinnene.

Samlet sett viser undersøkelsene at det er høy risiko for krenkelse av retten til liv og forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff overfor de innsatte på Bredtveit, konkluderer Harlem.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier i en pressemelding at departementet ser med stort alvor på rapporten, og at den vil følges nøye opp.

Ifølge rapporten har økonomiske innstramminger ført til blant annet økt innlåsing. Innsatte opplevde det som belastende å sone tett på andre som skrek, gråt, dunket hodet i gulv eller vegger og strevde med psykiske lidelser, skriver Sivilombudet.

Mehl sier Justis- og beredskapsdepartementet allerede har iverksatt flere tiltak for å rydde i regelverket rundt isolasjon og tvangsbruk i fengsel.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV, sier til NTB at både soningsforholdene og arbeidsforholdene på Bredtveit har blitt en varslet katastrofe.

Flere nyheter: