Menu
FOTO: Haugaland Zoo

Haugaland Zoo-saken langt mer alvorlig enn antatt

Mattilsynet har fratatt Haugaland Zoo retten til å ha eksotiske dyr. Et innsyn i rapporten viser at eier har brutt loven om dyrevelferd i en årrekke og har importert dyr ulovlig over lang tid.

Av tomas | 31.08.2023 20:08:44

Karmøy: Mattilsynet har fattet et endelig vedtak hvor Haugaland Zoo er fratatt retten til å holde eksotiske dyr. Parken må innen 1.november selge, omplassere eller avlive dyrene.

I et intervju med Haugesunds avis 25.august påstår eier Bernt Kai Velde at forholdene i parken har blitt bedre og bedre. Et innsyn fra flere rapporter fra Mattilsynet viser noe helt annet.

Velde mener også seg forfulgt av Mattilsynet, vedtaket viser en helt annen historie, og den er lang. De mange tilsyn kommer som følge av gjentatte brudd på Dyrevelferdsloven og andre ulovlige forhold

Rapporten viser at parken har importert eksotiske dyr gjentatte ganger før de har hatt de nødvendige tillatelser. Til stross for flere advarsler, har eier av parken fortsatt med dette.

Dette gjelder blant annet annet hulepinnsvin i 2019 , Kirks dikdik i 2020 og rødmaskehornravn i 2021. Parken har fått overtredelsesgebyr for brudd på regelverket, uten at noe har skjedd.

I rapporten fra Mattilsynet står det blant annet

«På tross av dette observerte regionen igjen under tilsynene 20. og 23. juni
2022 at dere hadde dyr i parken uten at det forelå hold- og fremvisningstillatelse. Regionen fattet hastevedtak om midlertidig forvaring for to kinesiske stripehalsskilpadder og en kinesisk bløtskallskilpadde, da disse var tatt inn i parken uten at det forelå hold- og fremvisningstillatelse.

Ved tilsynet 4. mai 2023 observerte regionen en sølvkinnhornfugl i dyreparken, på tross at dere hadde fått avslag på søknad om tillatelse til hold og fremvisning av denne arten.»

Krav om dokumentasjon og løpende journal
«En oppdatert dyreholdjournal er sentral for at dyreparken skal ha nødvendig oversikt over egne dyr. Ved at parken ikke fører løpende journal, gir dette inntrykk av at eier ikke har oversikt over dyrene i parken og deres livsløp.

Dette er grunnleggende kunnskap dere må ha for å kunne forvalte dyreparken og ivareta dyrenes behov. I tillegg medfører en mangelfull dyreholdjournal at
det er utfordrende for Mattilsynet å kontrollere regelverksetterlevelsen i dyreparken.

Under et tilsyn 4. mai 2023 kunne parken ikke vise fram en oppdatertdyrebeholdningsliste. Parken hadde ikke loggført fødsler, sykdom, skader, døde dyr med sannsynlig dødsårsak og lignende opplysninger. Dette var også tilfelle ved tilsynene 3. august 2021 og 15. februar.»

Avviser samtlige punkt i det endelige vedtaket

I en uttalelse i intervjuet i Haugesunds avis sier eier Bernt Kai Velde at han er uenig i samtlige punkt i vedtaket fra Mattilsynet. Han mener også at Mattilsynet mangler erfaring, til tross for at de ansatte har solid utdannelse innen sitt virke. Velde fnyser også at han ikke har ført journal, noe han er pliktig til ved å drive en park med eksotiske dyr.

Krav til kompetanse

Både dyrevelferdsloven og forskrift om dyrevelferd ved fremvisning stiller krav til kompetanse. I dette ligger det både et krav til faglig kompetanse og et krav om tilstrekkelig antall personer.

Da Mattilsynet region Sør og Vest var på tilsyn i dyreparken 4. mai 2023 hadde dyreparken ingen formelt ansatte, kun fire personer som jobbet der på frivillig basis. Dette var Bernt Kai Velde, Kjell Arne Velde, Svein Simonsen og Arnt Hole.

Klagesaksenheten har ikke mottatt noen dokumentasjon om at dere har
ansatt noen nye personer etter dette tilsynet.

Mattilsynet region Sør og Vest har vurdert at disse ikke har den nødvendige kompetansen for å tilfredsstille kravet i forskriften om at dyrene får tilsyn og stell av et tilstrekkelig antall personer med nødvendige kunnskaper og ferdigheter. De viser til at Bernt Kai Velde flere ganger tidligere er vurdert som ikke kompetent av Mattilsynet, at Kjell Arne Velde ikke har noen erfaring utover at han er lært opp av Bernt Kai Velde, og at øvrig personell er frivillige arbeidere med erfaring fra gårdsbruk.

I kommentarene til forhåndsvarselet skriver parken at Bernt Kai Velde har hevet sin kompetanse for å sikre dyrene bedre velferd. Det er ikke lagt ved dokumentasjon som understøtter dette. Klagesaksenhetens vurdering er at de gjentatte bruddene på regelverket tilsier at kompetansen ikke er hevet opp til et akseptabelt nivå.

Har innført dyr i strid med regelverket
Dyreparken har gjentatte ganger innført dyr i strid med regelverket, ikke ført løpende dyreholdjournal i henhold til kravene i forskriften og i lengre perioder har vært uten veterinær i parken.

Dette er grunnleggende krav som stilles for å ivareta dyrevelferden i dyreparker. Ved å ikke etterleve disse kravene, på tross av gjentatte pålegg fra Mattilsynet, viser dere en manglende forståelse for viktigheten av disse. Dette tilsier at kompetansen i dyreparken er mangelfull, skriver Mattilsynet i det endelige vedtaket.

Klagesaksenheten vurderer at dyrene ikke får tilsyn og stell av et tilstrekkelig antall personer med faglig kompetanse. Dette utgjør et brudd på dyrevelferdsloven § 6 og forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr § 5.

Krav om veterinær
Videre i rapporten skrive Mattilsynet at under et tilsyn 23.juni 2022. fremkommer det at dyreparken på tidspunktet for inspeksjonen ikke hadde noen veterinær tilknyttet parken.

Regionen fikk opplyst av Bernt Kai Velde at sist en veterinær hadde hatt full gjennomgang i parken var høsten 2021. Mattilsynet mottok melding 4. november 2022 om at Nils Reither var ansatt som parkveterinær i 10% stilling.

Under tilsynet 4. mai 2023 opplyste Velde om at arbeidsavtalen med Reither var sagt opp. Det fremgår av rapporten fra tilsynet at det ikke hadde vært en veterinær i parken siden Reither var der i november 2022.

Klagesaksenheten har ikke mottatt dokumentasjon som tilsier at dere har en avtale med, eller har ansatt en veterinær per dags dato.
Dere har i lengre perioder vært uten avtale med en veterinær, eller ansatt veterinær, for jevnlig tilsyn med dyrenes helse.

Klagesaksenhetens vurdering er at dette utgjør et brudd på forskrift om
velferd ved fremvisning av dyr § 14 første ledd bokstav a.

Opprettholder tidligere vedtak
Klagesaksenheten opprettholder vedtaket til Region Sør og Vest om tilbaketrekking av alle hold- og fremvisningstillatelser gitt til Dyreparken Haugaland Zoo AS.

Dette gjelder blant annet:

Silkeape (Callithrix jacchus), sebramungo/båndmungo (Mungosmungo), scimitar oryx (Oryx dammah), bomullstopptamarin (Saguinus oedipus), surikat (Suricata suricatta) og mankefår (Ammotragus lervia).
• 2018: Maraboustork (Leptoptilos crumenifer).
• 2018: Grå kjempekenguru (Macropus giganteus).
• 2018: Flodsvin (Hydrochoerus hydrochaeris).

Dette har skjedd i saken tidligere
For en gjennomgang av hva som har skjedd i saken tidligere viser Mattilsynet til inspeksjonsrapport datert 11. juli 2022, forhåndsvarsel om tilbaketrekking av tillatelser av 20.desember 2022, vedtak om tilbaketrekking av tillatelser av 25. januar 2023 og oversendelsesbrevet til klagesaksenheten av 1. februar 2023.

Mattilsynet har etter dette foretatt inspeksjon, 4. mai 2023.
Dokumentasjon fra dette tilsynet er også vurdert i forbindelsen med klagesaksbehandlingen.

Planlegger ny park neste år
Velde har planer om å åpne en ny park neste år, trolig under et annet navn .
– Her har jeg tenkt å ha papegøyer, fasaner og mange andre dyr. Om det blir fuglepark, blomsterpark eller noe annet, vet jeg ikke, sier han til Haugesunds avis.

Medieomtaler

Haugaland Zoo har skapt store overskrifter i media i mange år. Et kjapt søk på Google viser at parken har hatt en rekke negative omtaler i media i en årrekke.

Mattilsynet mener reptilene i Haugaland Zoo levde under for dårlige forhold.
https://www.klartale.no/norge/2022/12/08/mattilsynet-hentet-ut-dyr-fra-dyrehage/

Haugaland Zoo må kvitte seg med flere dyr. (Haugesunds avis november 2022)
https://www.h-avis.no/haugaland-zoo-ma-kvitte-seg-med-flere-dyr-forstar-at-det-oppleves-veldig-brutalt/s/5-62-1448780

Kenguru på rømmen: Sak fra P4 i 2017: https://www.p4.no/nyheter/karmoy-kenguruen-er-dod/artikkel/703939/

Truer med å stenge dyrepark
Sak fra NRK 2017: https://www.nrk.no/rogaland/haugaland-zoo-risikerer-a-bli-tvangsavviklet-1.13750537

Ny kenguru på rømmen
NRK 2020: https://www.nrk.no/rogaland/karmoy_-kenguru-pa-rommen-igjen-1.15015187

Flere nyheter: