Menu
Nivået av flere miljøgifter i oppdrettsfisk, har år for år blitt lavere. FOTO: Mattilsynet

Gode resultater fra overvåking av norsk oppdrettsfisk

Resultatene fra overvåkningsprogrammet var gode, og det var ingen funn over grenseverdiene.

Av Egil M Solberg | 26.06.2024 10:24:54

Oppdrett: I 2023 tok Mattilsynet 1 815 prøver av oppdrettsfisk, som ble undersøkt for miljøgifter, legemiddelrester og ulovlige stoffer.

– Som en del av arbeidet med å sikre trygg oppdrettsfisk, tar Mattilsynet årlig ut prøver fra oppdrettsfisk fra oppdrettsanlegg og lakseslakterier over hele landet, sier Are Sletta, seksjonssjef for Mattilsynets seksjon kjemisk mattrygghet.

Havforskningsinstituttet utfører analysene på oppdrag fra Mattilsynet, for å kontrollere innholdet av miljøgifter, legemiddelrester og ulovlige stoffer. Overvåkningsprogrammet er en del av et større EU-pålagt overvåkningsprogram på alle animalske matvarer.

Funn under grenseverdier

PFAS er en forkortelse for per- og polyfluoralkylstoffer. Slike miljøgifter finnes i ulike mengder i miljøet, er det vanskelig å helt unngå at de kommer inn i maten.

– Inntak av PFAS via mat og drikkevann forårsaker ikke akutte negative helseeffekter, men visse PFAS-stoffer lagres lenge i kroppen. Om man får i seg PFAS over lang tid, kan det påvirke helsen. Derfor ønsker Mattilsynet at innholdet i mat og drikke skal være så lavt som mulig, sier Sletta.

Nylig ble det innført ulike grenseverdier for fire forskjellige PFAS i fisk. Kun to av disse, PFNA og PFOS, ble funnet i målbare mengder i 2023, i 0,3 prosent og 4 prosent av prøvene. Nivåene var godt under grenseverdiene som er satt.

Det ble også gjort enkelte funn av andre miljøgifter, men nivåene var under grenseverdi.

Det ble funnet rester av to midler brukt mot lakselus, emamektin og imidakloprid, men også disse nivåene var under grenseverdi.

Det ble i tillegg funnet rester av to andre stoffer som blir brukt mot lakselus, cypermetrin og deltametrin. Disse stoffene blir også brukt som plantevernmidler, og kan ha havnet i fisken gjennom fôret. Nivåene var under grenseverdi.

I én prøve ble det påvist testosteron. Mattilsynet fulgte opp funnet, som viste seg å skyldes kontaminering under prøvetakingen.

Gode historiske resultater

Siden overvåkningsprogrammet startet i 1997 har det aldri påvist bruk av ulovlig stoff på oppdrettsfisk. Noen få funn har skyldtes forurensing av prøver.

Det har aldri blitt funnet miljøgifter over grenseverdiene som er satt. Konsentrasjonene av de fleste miljøgiftene er som oftest under deteksjonsgrensene, det vil si grensene for det som er mulig å påvise ved analyse.

– Nivået for flere av miljøgiftene har år for år blitt lavere. Det er fordi det brukes mer vegetabilske fôrvarer og mindre marine fôrvarer, sier Sletta.

Det har aldri blitt funnet rester av antibiotika eller legemidler brukt mot innvollsparasitter.

Det har også tidligere blitt funnet rester av lakselusmidler i enkelte prøver, men alle har vært langt under grenseverdien.

Flere nyheter: