Menu
Norske banker kan rammes hardt ved et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi, viser Finanstilsynets siste stresstest. Direktør for digitalisering og analyse, Per Mathis Kongsrud, legger fram tilsynets rapport om norsk økonomi for 2023. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Finanstilsynet advarer om at norske banker kan rammes hardt ved et økonomisk tilbakeslag

Norske banker er særlig utsatt i et scenario med økonomisk tilbakeslag, renteoppgang og krakk i eiendomsmarkedene, advarer Finanstilsynet.

Av NTB | 08.06.2023 11:09:02

Økonomi og næringsliv: Norske banker kan rammes hardt ved et kraftig tilbakeslag i norsk økonomi, viser Finanstilsynets stresstest for 2023.

I stresscenarioet legges det til grunn at inflasjonen og styrings- og markedsrentene internasjonalt øker ytterligere, at verdenshandelen og produksjon av varer og tjenester faller, og at arbeidsledigheten stiger.

Tilsynet konkluderer med at norske banker i snitt har god lønnsomhet og tilfredsstiller regulatoriske kapital- og likviditetskrav. Aktivitetsnivået i norsk og internasjonal økonomi er fortsatt høyt, men det er en betydelig risiko for et økonomisk tilbakeslag kombinert med vedvarende høy inflasjon, såkalt stagflasjon.

En slik utvikling internasjonalt kan gi store tap og uro i finansmarkedene, skriver Finanstilsynet i rapporten.

Det er stor usikkerhet om utviklingen i realøkonomien og finansmarkedene framover, både i Norge og internasjonalt, heter det i rapporten.

Finanstilsynet viser til at den underliggende inflasjonen har holdt seg høy, og rentene har økt mye på kort tid. I tillegg har sentralbankene varslet nye renteøkninger dersom det er nødvendig for å få inflasjonen tilbake til fastsatte mål.

Usikkerheten forsterkes av krigen i Ukraina og det geopolitiske spenningsnivået.

– Økt rentenivå har gitt en betydelig økt rentebelastning for husholdningene. Med høy gjeld er mange husholdninger utsatt ved ytterligere renteoppgang, inntektsbortfall eller fall i boligprisene, sier direktør for digitalisering og analyse, Per Mathis Kongsrud.

Også mange næringseiendomsselskaper vil rammes hardt av renteøkninger, lavere leieinntekter og reduserte eiendomsverdier, viser et tematilsyn av et utvalg bankers utlånsvirksomhet i næringseiendomsmarkedet.

Dersom store tap skulle inntreffe og det blir nødvendig å tære på kapitalbufferne, viser erfaringene at banker raskt kan tape tillit i markedene og få likviditetsproblemer, advarer Finanstilsynet i sin siste rapport om norsk økonomi.

Høy gjeld i norske husholdninger og høye bolig- og næringseiendomspriser utgjør de viktigste sårbarhetene i det norske finansielle systemet, konkluderer Finanstilsynet.

Tilsynet viser til at norske husholdningers gjeldsbelastning er høy både historisk og sammenlignet med husholdninger i andre land, og at andelen husholdninger med høy gjeldsbelastning har økt de siste årene.

Flere nyheter: