Menu
Statsminister Jonas Gahr Støre (til venstre) lovet å bidra mned sitt for å få i land en AFP-ordning som står seg for frantioda. Men leder Jørn Eggum måtte likevel se landsmøtet vende tommelen nei til å forhandløe om et refomert AFP. Foto: Lise Åserud / NTB

Fellesforbundet avviser LOs forslag til reformert AFP

Med overveldende flertall vedtok Fellesforbundet å beholde og forbedre dagens AFP-ordning framfor å forhandle om en reformert tidligpensjon, slik LO vil.

Av NTB | 25.10.2023 15:32:20

Politikk: – Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får. Landsmøtet vil derfor ta utgangspunkt i dagens ordning og forbedre denne, heter det i den pensjonspolitiske uttalelsen.

Det omstridte vedtaket ble fattet på Fellesforbundets landsmøte i Oslo onsdag ettermiddag. Fellesforbundet ønsker ikke å gå i forhandlinger med NHO til våren om den modellen LO har tatt til orde for.

Landsmøtet sto mellom to alternativer – ingen av dem identiske med LOs utgangspunkt. Et som avviser det fullstendig og et som foreslo en rekke sentrale endringer i det som har kommet fra LO sentralt.

I uttalelsen som endelig ble vedtatt, den mest ytterliggående av de to, vises det til at det er betydelig usikkerhet rundt det som er foreslått fra LO, både hva gjelder finansieringen av den og konsekvensene den vil ha for medlemmene.

Mange i Fellesforbundet frykter de ville kunne få betydelig reduksjon i ytelsene og at enkeltgrupper skal falle utenfor.

– Dersom man i et samordnet oppgjør skal forhandle fram en helt ny AFP, blir det tøffe forhandlinger med NHO, og resultatet kan ikke garanteres, heter det i uttalelsen.

– Dette vedtaket innebærer ikke at vi ikke kan jobbe sammen med de andre forbundene i LOs inntektspolitiske utvalg med å se på hvilke muligheter vi har for gjøre AFP-ordningen bedre. Vi skal ha like gode ytelser, men ordningen skal omfatte langt flere om ønsker å gå tidlig enn i dag. Det arbeidet starter med en gang, sier LO-nestleder Steinar Krogstad til NTB.

Målet er å ha en reformert ordning på plass i 2025 – altså før valget, mens landet ennå har en AFP-vennlig regjering. Regjeringen Støre har for lengst lovet støtte og finansiering til en reformert AFP-ordning.

Avtalefestet pensjon skulle gi sliterne, spesielt de som etter et langt og utmattende yrkesliv i industrien, slet med å stå i arbeid fordi helsa var blitt for dårlig, mulighet til gå av med verdighet ved fylte 62 år. Ordningen ble til i 1988. Som følge av den store pensjonsreformen ble AFP i 2011 gjort om til et livsvarig årlig påslag.

– Dagens ordning er en «alt eller ingenting»-ordning. Du kan være på vei mot full opptjening og så miste alt hvis du ikke er omfattet av ordningen den dagen du går av. I vår modell vil du ikke miste alt, du vil alltid få det du har tjent opp hvis du går av med tidligpensjon, sier Krogstad.

I dag må du ha jobbet sju av de siste ni årene før du går av i en bedrift med tariffavtale for å kunne får avtalefestet pensjon.

Men LO har så langt sagt blankt nei til at uføre skal kunne få både uføretrygd og AFP samtidig – i motsetning til Fellesforbundet, som legger avgjørende vekt på nettopp det.

– Alle vil ha en bedre AFP. Det er dette landsmøtet enig i. Men vi ser svakheter både med reformert AFP og kompromisse som flertallet prøver oppnå. Vi kompromisser ikke, sa Steffen Høiland fra talerstolen da han redegjorde for mindretallets innstilling, som til slutt fikk overveldende flertall i salen.

– Vi lar ikke LO skremme oss inn i en avtale vi ikke vil ha, sa han.

NHO mener dagens ordning er betydelig underfinansiert og at AFP vil kollapse hvis det ikke gjøres endringer.

– Vi tolker vedtaket fra Fellesforbundet dit hen at det er prematurt å reformere dagens AFP i 2024. Dagens ordning har klare svakheter og det er viktig at vi fortsetter dialogen om hvordan vi retter opp dette slik at vi får en AFP som inkludere dagens unge og kommende generasjoner, sier direktør Nina Melsom for arbeidsliv og tariff i NHO til NTB.

AFP-ordningen kommer opp i hovedoppgjøret mellom LO og NHO til våren. Den omfatter i dag 900.000 arbeidstakere og skal bli enda mer omfattende de neste årene.

LO ønsker at en ny ordning må bli en opptjeningsordning, der man sparer opp til tidligpensjon mens man jobber. Et moment som kan bli avgjørende, er hvor lang opptjeningstid man setter i en eventuell ny ordning. I LO-modellen er det foreslått rundt 40 år, mens kompromissforslaget som ble nedstemt, foreslo 25 års opptjeningstid.

Flere nyheter: