Menu
Demonstranter aksjonerte utenfor tinghuset da ulvesøksmålet til WWF ble tatt opp til behandling. Nå har organisasjonen i stor grad vunnet fram. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

WWF vant fram i retten: To av tre vedtak om ulvefelling ugyldige

To av tre vedtak om ulvefelling i 2017 var ugyldige, fastslår Borgarting lagmannsrett. WWF vant dermed fram med det vesentligste av sin anke.

Av NTB | 29.01.2020 17:00:54

Natur og miljø: Domstolen fastslår i dommen onsdag at et vedtak om lisensfelling i Julussa- og Osdalen-reviret fra i desember 2017 var ugyldig. Det samme gjelder vedtaket fra februar året etter om felling av tre ulvevalper i de samme revirene, konkluderer Borgarting lagmannsrett.

– Reviravgjørelsene er ugyldige som følge av feil i rettsanvendelsen, men streifvedtaket er gyldig, heter det i dommen. De tre dommerne har delt seg i et flertall og et mindretall.

I jaktsesongen 2017–2018 ble det opprinnelig vedtatt å felle opp mot 50 ulver. Departementet reduserte antallet til totalt 42, hvorav 28 ble felt. WWF mente antallet det ble gitt tillatelse til å skyte, var for høyt, og at jakta truet bestandens overlevelse. Det avviser domstolen.

WWF Verdens Naturfond gikk høsten 2017 til søksmål mot Klima- og miljødepartementet med påstand om at den norske rovdyrforvaltningen strider med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

Men begrunnelsen for vedtaket om lisensfelling av distriktspolitiske hensyn, var ikke tilstrekkelig konkretisert, ifølge dommerflertallet. Beslutningen om ekstraordinært uttak av de tre valpene bygde i hovedsak på dette ugyldige revirvedtaket.

– Dette er en sårt tiltrengt seier for ulven og for naturen. For hvert eneste år mister vi mer natur, så vi må ta vare på våre kritisk truede dyrearter i Norge. Vi er svært fornøyde med at retten slår fast at Norge har et selvstendig ansvar for å verne den felles sørskandinaviske ulvebestanden, sier fungerende generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens Naturfond.

– Skulle dommen blir stående, må Klima- og miljødepartementet gå inn og gi en klar instruks om å utrede alle revirer slik at rovviltnemndene får tilstrekkelig grunnlag for sine vedtak, sier leder Lars Petter Bartnes.

Ansvarlig statsråd, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V), avviser ikke at dommen kan bli anket til Høyesterett, men understreker i sin første, umiddelbare kommentar at det fortsatt er for tidlig å ta stilling til ankespørsmålet.

– Dommen er lang og omfattende, og siden lagmannsretten har kommet til en annen konklusjon enn tingretten, vil jeg sammen med statens prosessfullmektig gå igjennom dommen nøye før jeg kommenterer den nærmere, sier Rotevatn til NTB.

– Vi står midt i en naturkrise. På verdensbasis har vi allerede mistet over halvparten av våre ville dyr de siste femti årene. Likevel har myndighetene i flere år åpnet for omfattende lisensjakt som holder ulvebestanden på permanent kritisk truet nivå, sier hun.

Dyrevernsorganisasjonen Noah mener dommen avslører «en gjennomgående politisk svikt, hvor de reelle forpliktelsene for Norge i Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven overses».

– Stortinget så vel som regjeringen har nå fått en korrigering fra domstolen, og bør begynne å forholde seg til de lovpålagte forpliktelsene om vern av truede arter, sier leder Siri Marthinsen.

Det såkalte streifvedtaket, som var begrunnet med behovet for å redusere faren for alvorlig skade på beitedyr og husdyr, var innenfor lovbestemmelsens rammer og derfor gyldig, fastslår lagmannsretten.

Norges Bondelag er glad for at streifulvene som var i beiteprioritert område kunne felles, men krever likevel at dommen blir anket til Høyesterett.

Karoline Andaur forventer at dommen vil føre til endringer i hvordan staten forvalter truet norsk natur fremover.

(©NTB)

Flere nyheter: