Menu
Talsperson ved FAU-lagene, Håvard Tvedte Collagefoto: Privat/Daniel DeNiazi

Peker på uforsvarlig saksbehandling

FAU-lagene i Auklandshamn og Valevåg går nå ut og peker på uforsvarlig saksbehandling i Sveio kommune.

Av Daniel DeNiazi | 07.04.2021 11:52:36

Engasjerte foreldre har sendt brev til kommunestyrerepresentantane hvor de peker på en rekke mangler i behandlingen av skulesaken i Sveio. De har også hentet inn uttalelse fra advokat om uforsvarlig saksbehandling.

– Vi har opplyst alle kommunestyrerepresentantene om mangler i denne skolesaken. Blant de mest graverende er at det ikke har vært høring, og at kommunen har heller ikke vurdert barnets beste etter FNs barnekonvensjon. Kluge Advokatfirma konkluderer med at kommunen ikke har grunnlag for å vedta nedlegging av skolene, sier representant for FAU Valestrand, Håvard Tvedte.

I dokumentet som har blitt offentliggjort kommer det frem at barns medvirkning i skolesaken ikke blir tatt hensyn.

FNs Barnekonvensjon artikkel 3 og 12 om at barns medvirkning i beslutninger som angår dem, samt at barnets beste skal være et «grunnleggende hensyn» er bare noe av det som ikke blir tatt hensyn i vedrørende skolesaken.

Advokatfullmektig Markus V. Jæger skriver som følge i vurderingen:

Kluge Advokatfirma AS vurderer saksbehandlingen dit hen at den ikke gir forsvarlig grunnlag for kommunestyret til å treffe vedtak. Følgende omstendigheter danner grunnlag for vår vurdering:

* Kontradiksjonshensynet fremstår ikke som tilfredsstillende ivaretatt. Forslaget om skolenedleggelse har ikke vært på høring og berørte parter har ikke fått uttale seg.

* Forslaget om skolenedlegging fremstår ikke tilstrekkelig vurdert opp mot FNs Barnekonvensjon (vedr. artikler).

* Saken fremstår ikke tilfredsstillende opplyst og beslutningsgrunnlaget virker følgelig ikke forsvarlig for å treffe vedtak

* Advokatfirmaet skriver at bakgrunnen for deres vurdering er at Sveio kommune ikke kan treffe vedtak på basis av nåværende beslutningsgrunnlag, men bør utsette behandlingen av forslaget til saken er forsvarlig utredet.

– Innsamlingen går til å følge opp skolesaken. Målet er å sikre at elevene kan få fortsette å gå på to gode skoler i Auklandshamn og Valestrand. Det er planlagt flere aktiviteter som FAU-lagene ønsker å invitere til frem mot 12. april. Med innsamlede midler kan vi forsvare interessene våre bedre. Noe som er ekstra viktig når ordinær medvirkning ikke er mulig på grunn av pandemien. Målet er å stoppe nedleggelse, og et eventuelt overskudd skal deles mellom FAU-lagene og komme elevene til gode, sa talsperson ved FAU-lagene, Håvard Tvedte til Radio Haugaland tidligere.

De innsparte midlene som er samlet inn via Spleis, vil gå til FAU i Auklandshamn og i Valevåg.

Radio Haugaland har ikke lykkes å få en kommentar fra Håvard Tvedte, talsperson ved FAU-lagene, og har heller ikke lykkes å få kommentar fra enkelte av politikerne i forbindelse med skolesaken.

Flere nyheter: