reklame
Menu
Alternativ Øst Illustrasjon: Helse Fonna

Vil bygge ut sykehuset mot øst

Styret i Helse Fonna støtter konseptrapporten, som tilrår videre sykehusutbygging mot Karmsundgata.

Av Egil M Solberg | 28.09.2020 15:20:07

Sykehus: Styret i Helse Fonna er enstemmig enige om anbefalingen fra prosjektgruppa og adm. dir. Olav Klausen, som anbefaler videre sykehusutbygging mot øst.

Styret drøftet saken på sitt møte mandag, og målet er å gjøre endelig vedtak om neste byggetrinn på styremøtet i oktober.

Før endelig vedtak, skal den reviderte konseptrapporten til ekstern kvalitetssikring.

Det er tre alternativ som har vært vurderte: Utbygging mot nord, mot øst, eller det såkalte nullalternativet, som innebærer en ombygging av dagens bygningsmasse.

Bakgrunnen for at neste byggetrinn kan bli fremskyndet med flere år enn det som først var tenkt, er at Helse Vest tar sikte på å tilføre nærmere 300 millioner kroner i likviditet i 2023.

Dette styrker finansieringsgrunnlaget, og gjør at Helse Fonna kan være i stand til å starta en videre utbygging med kostnad inntil én milliard kroner allerede i 2023.

En annen viktig årsak til at en ønsker å komme i gang tidligere er at oppdatert framskriving viser at tallet på pasienter med behov for medikamentell kreftbehandling og infeksjonsbehandling med senger og isolat vil være kraftig økende frem mot 2040.

Den pågående koronapandemien har også vist at det er stort behov for bedre løsninger og kapasitet av hensyn til kohort-avdelinger og isolat.

En av flere som uttalte seg positivt til prosjektet var styremedlem og overlege ved Haugesund sjukehus, Helge Espelid.

– Dette er et flott utgangspunkt, og det er veldig kjekt for oss at vi kan tenke på byggetrinn 2 allerede nå. Dette er en milepæl, og behovet er skrikende. En flott presentasjon, og her er gjort en solid jobb, slår Espelid fast.

Nytt kreftsenter

Utbyggingen mot øst er begrunnet både ut fra pris og kvalitet. En utbygging mot nord vil kosta 1,4 milliarder kroner, og vil således føre til at en enten må venta noen år til, eller kutte flere funksjoner.

Med en utbygging mot øst, som koster 980 millioner kroner, klarer en å holde seg innenfor kostnadsrammen.

Ombyggingen i øst-alternativet innebærer en generell ombygging og oppgradering av arealene der dagens krav til arbeidsmiljø, arbeidsplassutforming, smittevern og pasientsikkerhet blir lagt til grunn.

Det blir bygd nytt kreftsenter og onkologisk dagbehandling i første etasje i nåværende Ø-blokk, der dagens laboratorium ligger. Det blir òg etablert smittemottak ved det gamle ambulansemottaket med direkte tilgang til heiser i M-blokk for direkte transport til infeksjonspost.

Den viktige forbindelsen gjennom Ø-blokka mellom publikumsaksen i nord og sykehusaksen i sør blir videreført. Alternativet innebærer også forsterking av S- og Ø-blokken for framtidig mulig utvidelse, heter det i konseptrapporten.

– Her er det lagt fram omfattende og grundige dokumentasjon. Anbefalingen står stødig, og her er det bare å si hipp hurra for at prosjektet lar seg gjennomføre 6-7 år før opprinnelig tenkt, konkluderte styreleder Per Bjørn Habbestad.

Flere nyheter: