Menu

Trafikkfarlige hekker

Haugesund kommune går i dag ut og advarer mot busker og hekker som kan skape trafikkfarlige situasjoner. Oppdager du steder hvor det har oppstått dårlig sikt, skal du melde fra til kommunen.

Av Egil M Solberg | 26.07.2018 16:29:41

Trafikk: Kommunen minner om at hekker og beplantning i frisiktsoner ikke skal være høyere enn 50 cm over bakkenivå.

Et barn på trehjulsykkel vil en kunne se når sikthinderet en lavere enn en halv meter.

Sikt i kryss og svinger er et viktig sikkerhetstiltak for gående og kjørende.

I august er det skolestart og 6-åringene begynner på skolen. Da vil klipping av hekk og annen beplantning være et viktig trafikksikkerhetstiltak, skriver kommunen på sine nettsider.

Kravene

En frisiktsone er arealet mellom frisiktlinjen og kjørebanekant/asfaltkant. I frisiktsonen må intet punkt på terreng, voll, mur eller fullt utvokst beplantning bli liggende høyere enn 0,5 meter over veinivå.

Hekker, mur o.l. skal ikke plantes nærmere enn 0,5 m fra regulert veikant/eiendomsgrense. Størrelsen på frisiktsonen beregnes forskjellig i ulike situasjoner, områder og hastigheter.

Hekker som henger ut i vei, samt gang og sykkelvei, er også et problem.

Dette kan føre til at gående og syklende kan komme til å gå i veien i istedenfor på gang og sykkelvegen som de burde.

Disse må også holdes klipt slik at de ikke er til unødig sjenanse og hinder for de som ferdes der.

Plikter

Grunneieren eller brukeren plikter å holde avkjørsler, kryss og svinger så trafikksikker som mulig. Kommunen kan derfor kreve at innretninger, busker og vekster som hindrer sikten i avkjørselen, blir fjernet uten vederlag.

At kommunen kan kreve innretninger, busker og vekster fjernet uten vederlag er lovbestemt i veglovens §§ 31 & 43. Samt at vegetasjon som vokser utover vegens grunn reguleres av § 12 i Grannelova.

Meld fra

Dersom du oppdager trafikkfarlig beplantning eller andre feil og mangler hvor kommunen har ansvar, kan du melde dette inn på kommunens varslingssystem (VOF) som du finner på forsiden til Haugesund kommune.

Flere nyheter: