Menu
Arkivbilde: E. Solberg / Radio Haugaland

Stiller spørsmål om Bakka-Solheim

Stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) har sendt spørsmål til samferdselsminister om videre fremdrift av prosjektet Bakka – Solheim på E134.

Av Egil M Solberg | 06.01.2022 11:25:13

Trafikk: – Bakka- Solheim er et særdeles viktig prosjekt og av stor betydning for videre utvikling av vår region, opplyser Halleland.

Det var en stor seier for partiene som fikk prosjektet inn i Nasjonal Transportplan.

– Nå må vi sikre videre fremdrift gjennom oppstart av reguleringsarbeidet, sier Halleland om bakgrunnen for spørsmålet til ministeren.

Nå vil han posisjonere prosjektet inn til videre finansiering ved en ny godkjent reguleringsplan.

– Dette er et prosjekt som det har vært tverrpolitisk enighet om, og nå får ny regjering og ny minister mulighet til å være pådriver for viktige veiprosjekter på Vestlandet, sier Halleland.

Spørsmål:

Vil statsråden ta initiativ overfor Statens Vegvesen for oppstart av planarbeidet for strekningen Bakka- Solheim på E134?

Begrunnelse:

Etne og Vindafjord kommuner vedtok i 2015 gjennom egne kommunedelplaner trasévalg for fremtidig ny E134 mellom Bakka i Etne kommune og Solheim i Vindafjord kommune.

I behandlingen av ny Nasjonal Transportplan stod det et bredt tverrpolitisk flertall på Stortinget bak å legge inn oppstart av prosjektet på denne strekningen i første periode av planen. Begge nåværende regjeringspartier skrev i sine merknader i Innst. 653 S (2020–2021) at de ville prioritere oppstart av prosjektet i første planperiode. Det samme gjorde vi i FrP, samt daværende regjeringspartier Høyre og Venstre.

Deler av strekningen er i dag av svært dårlig standard, noe om fører til generelt vanskelige kjøreforhold og en svært utfordrende trafikksikkerhet.

Veistrekningen er en viktig del av stamveinettet mellom Østlandet og Vestlandet. Det er særdeles viktig at det opprettholdes en god fremdrift i prosjektet slik at vegstrekningen er forberedt på trafikkvekst når prosjektene Rogfast og Hordfast åpner på E39.

Flere nyheter: