Menu
SSB-forsker Thomas von Brasch sier at det er stor usikkerhet om utsiktene for norsk økonomi framover som følge av Ukraina-krigen. Foto: Vidar Ruud / NTB

SSB venter at Norges Bank hever styringsrenten fire ganger i år

SSB tror styringsrenten ender på 1,75 prosent i 2023 etter totalt fem rentehevinger. Nedgangen fra pandemien er hentet inn, men Ukraina-krigen gir usikkerhet.

Av NTB | 18.03.2022 08:10:12

Økonomi og næringsliv: Gjennom 2021 ble nesten hele nedgangen i den økonomiske aktiviteten under pandemien hentet inn, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

De mener imidlertid at det er en ekstraordinær usikkerhet om den økonomiske utviklingen i Norge som følge av krigen i Ukraina.

– Vi antar at flaskehalsene internasjonalt er midlertidige, men det er selvfølgelig svært usikkert hvordan krigen i Ukraina utspiller seg videre, og hvor store følger det vil få, sier forsker Thomas von Brasch i SSB.

Prognosene er laget under en forutsetning om at krigen i Ukraina vil være over i løpet av et par måneder.

– Hvis denne forutsetningen ikke slår til, vil konsekvensene for norsk økonomi kunne bli verre enn beregningene viser, ifølge von Brasch.

Aktiviteten i november var nær det som anses som et normalnivå for økonomien, men utbruddet av omikronvarianten før jul førte til et fall i BNP Fastlands-Norge på 1,5 prosent samlet for desember og januar.

– Våre prognoser anslår en vekst i BNP Fastlands-Norge på 3,6 prosent i år, før den avtar til rundt 2 prosent i resten av prognoseperioden. Veksten er noe nedjustert sammenlignet med prognosene fra desember. Det skyldes både utbruddet av omikron og krigen i Ukraina, sier von Brasch.

Økte renter vil dempe aktiviteten på sikt.

– I sum anslår vi at norsk økonomi vil være nær konjunkturnøytral i årene framover. Det betyr stabil og moderat vekst, og et normalt nivå på arbeidsledigheten, sier han.

– Styrkingen av krona og strømstøtteordningene som regjeringen har innført, reduserer det økte prispresset. Uten strømstøtteordningene ville veksten blitt hele 4,5 prosent, sier von Brasch.

Også matvareprisene har økt og forventes å øke ytterligere både internasjonalt og i Norge i månedene framover som følge av krigen.

Lavere elektrisitetspriser bidrar til at KPI-veksten faller til 1,8 prosent i 2023 og forblir rundt 2 prosent i 2024 og 2025 – om lag på inflasjonsmålet, ifølge SSB.

– Lavere energipriser trekker inflasjonen ned og bedrer lønnsomheten for virksomhetene i frontfaget, sier von Brasch.

Den nominelle veksten i årslønnen anslås til 4 prosent i 2023, samtidig som inflasjonen blir lavere. Reallønnsveksten vil da bli rundt 2 prosent fra 2023 til 2025.

Arbeidsledigheten i Norge er nå lav. Krigen i Ukraina vil legge en demper på sysselsettingen, men SSB forventer at økt arbeidsinnvandring vil dempe noe av presset i arbeidsmarkedet. I 2023 og 2024 anslås ledigheten å bli rundt 3,7 prosent.

SSB venter at Norges Bank hever styringsrenten fire ganger i år, og én gang neste år.

I 2022 anslås veksten i konsumprisindeksen (KPI) til 3,3 prosent. Årsaken er blant annet høye energipriser.

Årslønnsveksten i 2022 anslås i prognosene til 3,6 prosent, som er litt høyere enn den anslåtte inflasjonen. Reallønnsveksten forblir lav i år, tror SSB. Igjen er det Ukraina-krigen som er årsaken. I årene framover venter de imidlertid vekst.

Flere nyheter: