Menu
En ny rapport fra Røde Kors avdekker manglende helsetilbud på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Røde Kors-rapport: Frivillige ser et sviktende helsetilbud for de internerte på Trandum

Frivillige fra Røde Kors som besøker langtidsinternerte på Trandum, mener helsetilbudet der er for dårlig. Men politiet mener helsehjelpen er forsvarlig.

Av NTB | 15.06.2021 07:08:02

Politikk: Gjennom intervjuer, besøksnotater og en spørreundersøkelse har Røde Kors kartlagt erfaringene fra de frivillige som besøker langtidsinternerte på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Her plasseres folk som av ulike grunner skal utvises fra Norge mens de venter på å bli sendt ut.

Forholdene på Trandum har fått kritikk fra ulike kontrollorganer ved flere tilfeller, og den nye rapporten fra Røde Kors viser at de frivillige ser gjentakende og vedvarende utfordringer for de internerte.

De største bekymringene knytter seg til tilgang til helsetjenester og utfordringer som følge av streng frihetsberøvelse.

– Det er nødvendig med endringer for å sikre en human behandling av menneskene som er internert på Trandum, sier Bernt G. Apeland, generalsekretær i Røde Kors.

Det er Politiets utlendingsenhet (PU) som har ansvar for helsehjelpen til de internerte. Seksjonsleder ved Politiets utlendingsinternat, Johan-Edvin Throndsen, mener helsehjelpen på Trandum er forsvarlig:

– Generelt mener vi at driften ved utlendingsinternatet per i dag er forsvarlig og i overensstemmelse med gjeldende lover og regler. Samtidig er vi åpne for å se på andre måter å løse oppgavene våre på innenfor det gjeldende lovverket, sier han.

Også mangel på effektiv kommunikasjon i helsetilbudet, og at tolketjenester ikke blir brukt systematisk, er forhold Røde Kors’ frivillige reagerer på.

– Vi kjenner oss ikke igjen i at det er en mangelfull bruk av tolker, men vurderer i hvilke situasjoner det er praktisk mulig og hensiktsmessig å benytte tolketjenester, sier Throndsen.

I tillegg mangler det psykiske helsetilbud for langtidsinternerte, ifølge rapporten, og de internerte har ikke tilgang på psykolog eller psykiater.

– Vi har nylig styrket vår kompetanse på psykisk helse på utlendingsinternatet ved at en av de innleide legene er utdannet som psykiater, svarer Throndsen til dette.

Også tidligere i år kom Tilsynsrådet for utlendingsinternatet med en rapport hvor de uttrykte at helsetilbudet på Trandum er bekymringsfullt.

Det høye sikkerhetsfokuset fører til betydelig bruk av innelåsing og lite luftetid, og de som oppholder seg der, har lite kontakt med omverdenen. Dette fører til både psykiske og fysiske plager, ifølge rapporten.

– Vi er i gang med å utrede alternativer for økt lufting for de internerte, samt økt adgang til internett og telefon for de internerte. Røde Kors vil bli oppdatert på fremgangen, svarer Throndsen på kritikken.

– Det er avgjørende at de internerte sikres reell tilgang til et forsterket og tilpasset helsetilbud, sier Apeland i Røde Kors.

– Enkelte av punktene til Røde Kors ligger utenfor PUs ansvarsområde. Vi er åpen for at helsetjenestene legges under det offentlige, men dette ligger til overordnede myndigheter å bestemme. Vi avventer også en tydeligere hjemmel fra Justis- og beredskapsdepartementet når det gjelder innlåsingspraksis, svarer Throndsen i politiet.

Blant funnene i rapporten er at de internerte er utrygge på helsetjenesten, og det er flere uklarheter knyttet til helsetjeneste og ventetid.

Røde Kors oppfatter at innretningen og driften av utlendingsinternatet på Trandum påvirker de langtidsinternerte psykisk.

Røde Kors anbefaler at det etableres et uavhengig helsetilbud som sikrer de internertes helse bedre enn i dag. Helsetilbudet bør være uavhengig av politiet, mener organisasjonen.

(©NTB)

Flere nyheter: