reklame for Sheiken Bowling
Menu
Norges olje- og gassinntekter er på et rekordhøyt nivå, ifølge Oljedirektoratet. Foto: Carina Johansen / NTB

Oljedirektoratet: Rekordhøye inntekter fra norsk sokkel

Statens inntekter fra petroleum er på et historisk høyt nivå, mye som følge av rekordhøye gasspriser. Oljedirektoratet venter en høy og stabil produksjon de neste årene.

Av NTB | 13.01.2022 10:22:16

økonomi og næringsliv: – Oljedirektoratet forventer stabil, høy produksjon også de neste årene. Mange nye funn samt at en rekke nye felt bygges ut de kommende årene gjør at produksjonen forventes å øke noe fram mot 2024, sier oljedirektør Ingrid Sølvberg i en pressemelding torsdag.

Olje og gass fra 94 felt, stor etterspørsel og høye råvarepriser fører til det historisk høye inntektsnivået, ifølge direktoratet.

Fjorårets produksjon ble på 102 millioner standard kubikkmeter olje, tilsvarende 642 millioner fat. I tillegg ble det produsert 113 milliarder standard kubikkmeter gass. Dette tilsvarer rundt fire millioner fat oljeekvivalenter per dag, noe som er en liten økning fra året før.

Fem felt startet opp i fjor, mens Johan Sverdrup-feltet fase 1 nå er i full drift. Når fase 2 settes i gang i år, vil feltet stå for hele 35 prosent av den totale oljeproduksjonen på norsk sokkel.

Det ble gjort 18 olje- og gassfunn i fjor, og det ble avsluttet 40 letebrønner. I år venter direktoratet at det blir boret mellom 30 og 40 letebrønner.

Oljedirektoratet påpeker også at å utvinne mineraler fra havbunnen kan bli en ny næring på norsk sokkel. I høst gjennomførte direktoratet et eget tokt for å undersøke dette.

Foreløpige resultater etter fire år med innsamling av data viser at det finnes flere interessante forekomster av blant annet manganskorper, som inneholder blant annet jern og mindre mengder metaller.

– Året 2021 har vært preget av høy aktivitet og et stort antall henvendelser om vurdering av nye tilknytninger til transportsystemet. Dette forteller oss med tydelighet hvor stort behov det er for naturgass i Europa og hvor viktig naturgassen er som en pålitelig energikilde på veien til utslippsfrie energiformer, sier Gassco-direktør Frode Leversund i en pressemelding.

Det statlige selskapet Gassco, som leverer norsk gass videre til Europa, leverte i fjor til sammen 113,2 milliarder kubikkmeter gjennom rørnettet, en økning på 6 milliarder kubikkmeter fra året før. Norsk naturgass dekker nå om lag en firedel av Europas energiforbruk, ifølge selskapet.

– Vi forventer høy aktivitet også i 2022, både rundt nye prosjekter og i gassetterspørsel, sier Leversund.

Det ble i fjor investert 150 milliarder kroner i felt og utvikling av funn på norsk sokkel, noe som er en liten nedgang fra året før. Det ventes en ytterligere nedgang i investeringene i år, før de ventes å øke igjen mot 2025.

Den norske gasseksporten nådde et rekordhøyt nivå i fjor, mål i eksportverdi. Mye tilskrives de høye gassprisene, ifølge Gassco.

<p>(©NTB)<br></p>

Flere nyheter: