reklame for Sheiken Bowling
Menu
Intensjonsavtalen er underskrevet av ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn, ordfører i Karmøy, Jarle Nilsen og varaordfører i Rogaland fylkeskommune, Marianne Chesak, Foto: Elisabeth Østnor.

Nettverk for regionbyer

Regionbyene Bodø, Ålesund, Haugesund, Arendal/Grimstad og Vestfoldbyen har gått sammen i nettverket «Bærekraftige regionbyer».

Av Egil M Solberg | 28.12.2020 09:51:11

Kommuner: Regionbyene skal nå jobbe for å få forpliktende avtaler mellom kommune, fylkeskommune og stat for å sikre bærekraftig utvikling.

Bærekraftig vekst i attraktive regionbyer er nøkkelen til verdiskaping i hele landet. Forpliktende avtaler må på plass for å sikre bærekraftig utvikling, skriver Haugesund kommune på sine nettsider.

Statlige midler

For at regjeringen skal nå frem med sine ambisiøse klimamål knyttet til Parisavtalen og Klima 2030, må også de mellomstore byene inkluderes i satsingen.

De fem byområdene forventer alle en betydelig vekst i årene som kommer i tillegg til miljøutfordringene som knytter seg til trafikkutvikling og byvekst.

Det haster derfor å få på plass tiltak for å sikre god fremkommelighet og miljøvennlig transport, skriver kommunen.

Nettverk

De statlige transportetatene ønsket disse fem byområdene inn under byvekstavtaler i NTP 2018-2029, men forslaget falt gjennom.

Nå vil det nye nettverket arbeide aktivt for å komme med i Nasjonal transportplan 2022-2033.

Byvekstavtale

I NTP 2018-2029 er ordningen med byvekstavtale rettet inn mot ni storbyområder.

En byvekstavtale forutsetter en vedtatt areal- og transportplan, vedtak om bompenger og finansiering av tiltak som bidrar til at langt flere reiser kollektivt, sykler og går.

Byvekstavtalene er statens viktigste grep for større og mer helhetlig innsats i areal- og transportutviklingen i større byområder for å møte klimamålet, skriver kommunen.

Nullvekst

Med til sammen en halv million innbyggere, melder de fem «nye» byområdene seg på for å bidra til å nå nasjonale målsettinger om reduserte klimautslipp og nullvekst når det gjelder reiser med personbil.

Det er avgjørende at samarbeidet om nullvekst er aktivt og forpliktende. De fem byområdene tar sikte på å oppnå byvekstavtaler i NTP 2022-2033, skriver kommunen.

Flere nyheter: