Menu
Foto: Carina Johansen / NTB

Mistanke om infeksiøs lakseanemi

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved Kilavågen i Suldal kommune. Fisken har ingen tegn til sykdom eller dårlig fiskevelferd.

Av Egil M Solberg | 24.11.2021 00:11:51

Laksesykdom: Grieg Seafood Rogaland AS driver med oppdrett av laks på lokaliteten.

Dersom mistanken blir bekreftet, kan Mattilsynet pålegge tømming av lokaliteten.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Ingen tegn til sykdom

Det er 5300 stamfisk-individer i karene på land som er påvirket, og som dermed ikke vil kunne benyttes til rognproduksjon, opplyser selskapet i en pressemelding.

Det er ikke flyttet fisk ut eller levert noe rogn fra anlegget.

– Vi har avtale med vår samarbeidspartner AquaGen om leveranse av ny rogn, og produksjonen for øvrig vil dermed ikke bli påvirket, opplyser Liv Marit Årseth som er samfunnskontakt i Grieg Seafood Rogaland AS.

Fisken har ingen tegn til sykdom eller dårlig fiskevelferd.

– Vi samarbeider med Mattilsynet om videre oppfølging av situasjonen, opplyser hun.

Grunnlag for mistanke

Fiskehelsetjenesten FoMAS varslet Mattilsynet 22. november 2021 om funn forenelig med ILA på fisk ved lokaliteten.

Mistanken er basert på resultatet av PCR-analyser gjennomført ved Pharmaq Analytiq AS etter prøvetaking av rognvæske.

Mattilsynet har vært på inspeksjon i anlegget og tatt ut oppfølgende prøver for at Veterinærinstituttet eventuelt skal kunne stadfeste sykdommen ILA.

Restriksjoner

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse.

Ved stadfestet diagnose vil det bli opprettet et kontrollområde for å forebygge, begrense og bekjempe ILA.

Et kontrollområde består av en bekjempelsessone og en overvåkingssone og vil medføre restriksjoner blant annet på trafikk i området omkring lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på ca. 10 – 20 km fra lokaliteter med ILA.

Flere nyheter: