reklame for Haugesund Hudpleieklinikk
Menu
Frankrikes statsminister Jean Castex og Paris-ordfører Anne Hidalgo utenfor konsertstedet Bataclan i Paris, hvor 90 personer ble drept 13. november 2015. Foto: Christophe Archambault / AP / NTB

Migrasjon og terror på dagsorden

Etter de siste ukers terrorangrep i Europa, diskuteres det nå hvordan EU-landene, inkludert Norge, kan bekjempe terrorisme.

Av Egil M Solberg | 15.11.2020 00:35:53

Migrasjon: Statssekretær Hilde Barstad i Justis- og beredskapsdepartementet deltok fredag på en videokonferanse med EUs innenriksministre. Der fortsatte de diskusjonen om Europakommisjonens nye pakt for asyl og migrasjon.

– Avstanden mellom landene er fremdeles stor i viktige spørsmål. Det har vært ambisjoner å komme fram til et politisk konsensus i løpet av høsten. Dette kan synes krevende, men det tyske formannskapet holder full trykk på videre arbeid i ukene som kommer, sier statssekretær Hilde Barstad.

Noe er de europeiske ministrene enige om. De ønsker alle å ta i bruk flere virkemidler for å få på plass bedre samarbeid med tredjeland, både med sikte på å begrense den irregulære migrasjonen mot Europa og med sikte på å legge forholdene til rette for retur av personer uten lovlig opphold.

– Dette er en viktig del av migrasjonspolitikken, fortsetter Barstad. Ingen er tjent med ukontrollerte migrasjonsstrømmer, heller ikke land hvor migrantene bare oppholder seg midlertidig på en farefull ferd mot Europa. I Europa har migrasjonsstrømmene ført til spenninger landene imellom. Når presset mot Europa avtar, kan det bli lettere for de europeiske landene å enes om et felles sett med regler, sier Barstad.

De europeiske landene er også langt på vei enig om styrket grensekontroll, at man raskt kan fastsette identitet på dem som kommer på en ureglementert måte og at de som åpenbart ikke har grunnlag for opphold, raskt blir returnert. Men det er ulike oppfatninger om hvor mye landene ved yttergrensene skal pålegges av nye oppgaver.

Vanskeligst er likevel spørsmålet om hvordan ansvaret for asylsøkerne skal fordeles. Spørsmålet er om det skal være obligatorisk å avlaste land som er under særlig press, og om landene skal kunne velge mellom ulike måter å avlaste på.

– Etter Kommisjonens forslag vil Norge og andre ikke-medlemsland stå fritt til å velge om de skal bidra. Så lenge det er uklart hvilke ordninger EU eventuelt blir enige om, er det for tidlig å ta stilling til om, og i tilfelle hvordan, vi skal bidra, sier Barstad.

Tiltak mot terror

Etter de siste ukers terrorangrep i Europa, diskuterte ministrene hvordan EUs felles innsats for å bekjempe terrorisme kan bli bedre. Det dreide seg blant annet om forebygging av radikalisering, hvordan motvirke terrorrelatert innhold på nettet, og utveksling av informasjon.

– I dagens møte inviterte EU-Kommisjonen til nyetablering av et Schengenforum som skal møtes første gang allerede før jul. Det blir et viktig forum for Norge å delta i, sier Hilde Barstad.

Hovedansvaret for å forebygge og forhindre terror ligger hos medlemslandene, men EU har en rolle gjennom å hjelpe landene med å motvirke grenseoverskridende trusler.

KILDE: Regjeringen

Flere nyheter: