Menu
En 15 uker gammel hund av rasen cavalier king charles spaniel. Borgarting lagmannsrett har slått fast at videre avl på denne hunderasen, slik det foregår i dag, er i strid med dyrevelferdsloven. Foto: Julian Stratenschulte / DPA / NTB

Lagmannsretten: Avl på cavalier king charles spaniel er i strid med dyrevelferdsloven

Borgarting lagmannsrett gir delvis medhold i ankesaken om hundeoppdrett, men slår fast at avl på rasen cavalier king charles spaniel skjer i strid med loven.

Av NTB | 18.11.2022 13:20:59

Økonomi og næringsliv: Partene i saken var Norsk Kennel Klub, Norsk Cavalierklubb og Norsk Bulldogklubb og seks oppdrettere som var saksøkt av Dyrebeskyttelsen Norge.

Borgarting lagmannsrett delvis opprettholder og delvis frifinner partene som i Oslo tingrett ble dømt. Tingretten forbød oppdrett av begge hunderasene engelsk bulldogg og cavalier king charles spaniel etter at den hadde slått fast at oppdrettet, slik det foregår i dag, skjer i strid med dyrevernloven.

Når det gjelder rasen cavalier king charles spaniel slår lagmannsretten fast at videre oppdrett av denne etter dagens praksis, vil være i strid med dyrevelferdsloven.

– Hensynet til å bevare rasen med slike karakteristiske eksteriøre trekk som den har i dag, eller estetiske hensyn, kan etter lagmannsrettens syn ikke forsvare avl med nevnte risiko for aktuelle helsemessige konsekvenser, skriver lagmannsretten.

– Heller ikke hensynet til virksomheten for de ankende parter, eller de mer følelsesmessige sidene av denne knyttet til affiniteten for rasen, kan oppveie for den risikoen for lidelser som cavalieren utsettes for ved avl, står det videre.

Borgarting lagmannsrett frifinner imidlertid Kennelklubben, Norsk Bulldogklubb og tre av oppdretterne for brudd på dyrevelferdsloven. Domstolen finner det ikke bevist at avl på denne rasen skjer i strid med loven, eller at videre avl vekker det som omtales som allmenne etiske reaksjoner.

Lagmannsretten peker på at det har vært gode grunner å få en rettslig avklaring på de aktuelle spørsmålene i saken. Derfor er ingen av partene dømt til å betale sakskostnader i forbindelse med søksmålet, men alle må bære sine egne kostnader.

Flere nyheter: