Menu
Foto: Thomas Winje Øijord / NTB

Kriminelle miljøer lurer politiet

Statsadvokaten i Rogaland konstaterer i en rapport med bekymring at politiet mottar mindre informasjon om kriminelle miljøer enn tidligere. Politiet mangler kompetanse for å spore digitalt.

Av Egil M Solberg | 02.08.2021 20:44:13

Politisaker: Rogaland statsadvokatembeter har inspisert i politiets innsats i Sør-Vest politidistrikt mot organisert kriminalitet.

Hovedinntrykket er at samhandlingen mellom avdelingen for organisert kriminalitet og de geografiske driftsenhetene (GDE) kan bli bedre.

kommunikasjonsutfordringen er et faktum og samarbeidet svekkes av denne grunn, heter det i rapporten.

Dårligere kommunikasjon etter omorganiseringen

Et bekymringsfullt trekk som rapporteres er at informasjonsstrømmen i narkotikasakene har minsket etter omorganiseringen.

Det er vist til at innhentingsfasen ble svekket etter at de lokale nark-uro seksjonene ble lagt ned, og at politipatruljene i større grad er bundet opp til beredskap.

Den høye turnoveren av etterforskere i distriktene medfører også at evnen til
gjenkjenning og forståelse for hva man ser svekkes.

Dårlig kompetanse digitalt

I tillegg kommer at mye narkotika åpenbart blir distribuert gjennom digitale plattformer, lukkede og krypterte apper og sosiale media.

Politiet har ikke tilstrekkelig tilstedeværelse på digitale plattformer, og etterforskingen av saker som inneholder slike elementer er tilsvarende krevende.

Videre er det meldt om at systemet for å tappe telefoner/ foreta utlistinger oppleves som tungvint og tidkrevende. Det er mangel på både kompetanse og utstyr til å utføre denne type operasjoner, heter det i rapporten.

Statsadvokaten er bekymret

Statsadvokaten konstaterer derfor med bekymring at politiet mottar mindre informasjon om kriminelle miljøer enn tidligere.

Informasjonstapet svekker utvilsomt politiets evne til å utvikle sakene som omhandler organisert kriminalitet videre til bakmenn og mottakere, noe som er helt avgjørende ved denne type «offerløs» kriminalitet.

Politidistriktets sårbarhet knyttes her til ressurssettingen av seksjon for organisert kriminalitet, men også i forhold til kompetanse.

Internasjonal etterforsking fordrer at det er påtalekapasitet med erfaring innen området. Denne kapasiteten fremstår som sårbar, skriver inspektørene i sin rapport.

Avslutningsvis påpeker inspektørene at det er  avdekket et åpenbart behov for lavterskeltilbud innen kompetanseheving innenfor økonomisk etterforsking, inndragning, metodebruk og etterforskingsledelse.

Flere nyheter: