Menu
Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

KrF er fornøyd med første år i regjering

Det er nå ett år siden KrF tiltrådte regjeringen. Jeg er stolt av det vi har fått til, sier Geir Sigbjørn Toskedal, Stortingsrepresentant for KrF i Rogaland.

Av Egil M Solberg | 16.01.2020 14:42:11

Politikk: Toskedal viser til en rekke tiltak partiet har fått gjennomslag for.

I et leserinnlegg liste han opp både økning i barenetrygden og større bevillinger til familievernet, foreldrestøtten, helsestasjoner, skolehelsetjenestene og økte midler til barnevernet.

Leserinnlegg: Det har gått ett år siden KrF tiltrådte regjeringen. Det gjorde vi ikke ukritisk.

Den politiske plattformen fra Granavolden inneholdt betydelige KrF-gjennomslag.

KrF utgjør nå en forskjell i regjering og storting, deltakelsen nytter og resultatene treffer. Vi har til nå over 50 viktige egne gjennomslag i samarbeidsregjeringen. Du bør kjenne til noen.

Barn og familie er kjerneområder for KrF. Vi er stolte av en historisk økning i barnetrygden fra 1. mars 2019 til 1.054 kr i måneden.

Fra 1. september i år økes barnetrygden ytterligere med 3 600 kr i året for barn opp til fylte 6 år.

Dette gir familiene bedre økonomi og øker valgfriheten.

Økt barnetrygd er kanskje viktigste tiltak mot barnefattigdom. Det er urovekkende at barn og ungdom ikke får delta i aktiviteter som «alle de andre» kan.

Nå blir det rimeligere barnehageplass for de yngste og økt skolestipend til ungdom i familier med lav inntekt.

Det kommer en nasjonal ordning med gratis kjernetid og et prøveprosjekt med gratis deltidsplass i SFO.

Bevillingene til familievernet, foreldrestøtten, helsestasjon- og skolehelsetjenestene og barnevernet økes. Innsatsen innen rus- og
psykiatriomsorgen og innsats mot vold og overgrep økes.

Det nye ordningen med fritidskort blir utprøvd som pilotprosjektet i flere kommuner før det innføres nasjonalt. Der likestilles alle familier
uansett inntekt.

Det gir muligheter for alle, men vil ha mest å si for familier med snaue rammer.

Vi er stolte av å ha en partileder og familiefar som statsråd for disse satsingsområdene.

KrF er også garantisten for målrettet fattigdomsbeskjempelse globalt. Målet om 1 % av BNI står fast.

De fattigste områdene i verden er ofte de som rammes hardest av klimaendringene.

KrFs bistandsminister er engasjert pådriver for støtte til klimatilpasning, sultbekjempelse og forebygging av klimarelaterte katastrofer.

I dette ligger det også en økt innsats for et klimatilpasset landbruk og
matsikkerhet.

Til sammen brukes rundt 7 av 39 milliarder kroner på klimatiltak. Dette er direkte hjelp til dem det gjelder, noe som også motvirker en krevende flyktningesituasjon.

Ikke minst landbruket her hjemme i Norge merker at KrF sitter i ministerstolen.

For første gang siden 2013 går inntektsgapet mellom bønder og andre grupper ned.

Oppgjøret ble på 1,24 mrd. kr, og avtalen gir i gjennomsnitt 20 600 kroner i økning per årsverk.

KrF innfrir dermed løftet om å sikre bønder en bedre inntektsutvikling enn andre grupper i 2020.

Jeg er stolt av denne skrytelisten etter ett år selv om den bare er et lite utdrag fra helheten.

(leserinnlegg av Geir Sigbjørn Toskedal, Stortingsrepresentant for KrF i Rogaland).

Flere nyheter: