Menu
Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Narkotikasaker er nedprioritert

Den anmeldte kriminaliteten går ned i Sør-Vest politidistrikt. Det er narkotikaanmeldelser som går mest tilbake med 30 prosent siden 2018. Det skjer fordi politiet har nedprioritert narkotikasaker.

Av Egil M Solberg | 05.03.2020 06:00:54

Kriminalitet: I perioden 2015-2019 har den anmeldte kriminaliteten gått ned med 15 prosent. Det var en liten økning fra 2017-2018, mens det fra 2018 til 2019 var en nedgang på 6 prosent.

Vinningskriminalitet utgjør fortsatt den klart største andelen av alle saksområder i politidistriktet.

Mindre resurser på narkotika

I 2019 ble det anmeldt 3015 narkotikalovbrudd, og det er en nedgang på 30 prosent fra 2018. Nedgangen ser vi også nasjonalt med 11,3 prosent, men nedgangen er kraftigere i Sør-Vest.

– En stor andel av narkotikalovbruddene er initiert av politiet, og det er sannsynlig at nedgangen er en følge av at politiet har et lavere aktivitetsnivå mot narkotika, innrømmer politimester Hans Vik.

Dette henger sammen med prioriteringene i politidistriktet og nasjonale føringer.

– Det er viktig å presisere at dette ikke gjelder innsats mot organisert narkotikakriminalitet, og heller ikke mot ungdom og narkotika, sier politimester Hans Vik.

Flere lovbrudd blant de under 15

Det har de siste årene vært stor oppmerksomhet rundt ungdomskriminalitet (U18) i Sør-Vest, som følge av en kraftig økning i registrerte lovbrudd i 2017.

I 2019 var tallet 1896, og det er en nedgang fra 2067 fra året før.

– Vi har hatt en økning i U18-sakene fra 2015 til 2018, og det er ikke enkelt å gi et entydig svar på hvorfor tallet gikk ned i fjor, sier Vik.

Politiet jobber nå mer kunnskapsstyrt og tverretatlig med denne type kriminalitet.

– Vi jobber målrettet mot ungdom, og det kan være noe av forklaringen på resultatet. Samtidig vet vi også at det er mørketall, så det er vanskelig å si om den faktiske ungdomskriminaliteten går ned, sier Vik.

I 2019 ble det registrert 42 flere førstegangslovbrudd begått av ungdom under 15 år sammenlignet med året før. Det ble registrert 29 færre førstegangslovbrudd begått av ungdom mellom 15 og 17 år.

Lengre saksbehandlingstid og færre saker oppklart

I 2019 var den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte saker 119 dager, en økning på 19 dager fra 2018. Det nasjonale snittet i 2019 var på 102 dager.

Oppklaringsprosenten var på 47,1 prosent i 2019, noe som er en nedgang på 4,8 prosent fra året før.

– Reformen førte til lengre saksbehandlingstid av en del uprioriterte saker. At den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte saker hadde en økning på 19 dager i 2019, skyldes at vi nå bruker mer kapasitet på de eldste restansene (restanser er saker eldre enn tre måneder), sier Vik.

I starten av 2019 hadde politidistriktet 4989 saker eldre enn tre måneder. Dette tallet er nå redusert med over 1000 saker.

– Vi opprettet et restanseprosjekt i fjor, og det er også stor oppmerksomhet ved de ulike påtaleseksjonene på å arbeide ned restansene. I løpet av fjoråret var restansetallet nede i 4615, og per i dag er tallet 3900.

– Det arbeides veldig bra, og vi ser at kurven nå går i riktig retning. Vi har mål om å ha maksimalt 3700 restanser ved utgangen av 2020, sier politimesteren.

Flere nyheter: