Menu
Hytteeierne vant ikke fram i lagmannsretten. Foto: Lise Åserud / NTB

Hytteeiere i Sverige tapte mot regjeringen i karantenestrid

Borgarting lagmannsrett slår fast at karantenekravet for folk som har overnattet på hytta i Sverige, er gyldig. Hytteeierne vurderer å anke til Høyesterett.

Av NTB | 07.06.2021 14:52:31

Kriminalitet og rettsvesen: – Vi er fryktelig skuffet og egentlig litt sjokkerte. Lagmannsretten har valgt å se bort fra tingrettens dom, som ga oss medhold i at det må begrunnes bedre hvorfor det skal være karanteneplikt for oss som eier fritidseiendom i Sverige, sier talsperson Heidi Furustøl i Norske Torpare.

Hun har vært med å organisere søksmålet som hytteeierne har ført mot staten for å slippe karantenen.

Nå vil de vurdere å anke saken til Høyesterett.

– Vi må finlese dommen og se hva vi skal vurdere som neste skritt. Det er naturlig å vurdere en anke, men det er for tidlig å si om vi gjør det nå, sier Furustøl.

I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at karanteneforskriften var gyldig.

– Det forelå ikke krenkelser av hytteeiernes menneskerettigheter. Inngrepene var forholdsmessige og rettferdiggjort av hensyn til å beskytte liv, helse og økonomi. Inngrepene var heller ikke i strid med EØS-rettens regler om fri flyt av personer, tjenester, varer og kapital, skriver lagmannsretten i sitt sammendrag av dommen.

Det er seks hytteeiere som har frontet saken, men de har fått økonomisk støtte til å føre saken fra tusen andre.

Hytteeierne har ment at de skal slippe innreisekarantene når de kommer tilbake til Norge etter å ha overnattet i hyttene i nabolandet.

Til sammen er det registrert 12.400 norskeide hytter i Sverige.

– Det å forhindre importsmitte har vært et av de viktigste tiltakene for regjeringen for å håndtere denne pandemien. Denne saken har derfor vært viktig for staten, og vi er glad for at lagmannsretten gir klart uttrykk for at tiltakene ikke på noe tidspunkt har krenket grunnleggende menneskerettigheter eller EØS-retten, skriver han i en epost til NTB.

Han trekker fram en formulering fra lagmannsretten om at regjeringen har «truffet en rimelig balanse mellom inngrepene i hytteeiernes grunnleggende rettigheter og hensynet til å beskytte liv, helse og økonomi».

– Norge er nå godt i gang med gjenåpning av samfunnet, og utviklingen er positiv. Både på trinn 3 og 4 vil det bli vurdert lettelser i innreiseregelverket. Vi håper at vi snart kommer dit at personer med hytte i Sverige igjen kan dra dit uten krav om karantene ved hjemreise til Norge.

Lagmannsretten kom altså til motsatt konklusjon.

– Tiltakene lå videre innenfor hjemmelsgrunnlaget i smittevernloven. Det forelå heller ikke andre grunner som tilsa at forskriften var ugyldig. Staten ved Helse- og omsorgsdepartementet ble derfor frifunnet, heter det i sammendraget.

Furustøl påpeker at hyttene også er et hjem for eierne.

– Jeg tror alle som har blitt utestengt fra hjemmet sitt i ett og et halvt år, vil synes det er forferdelig å ikke kunne vedlikeholde eiendommene sine, men se dem forfalle, sier Furustøl.

Hun påpeker at mange av hytteeierne bor i trange byleiligheter, mens 90 prosent av hyttene i Sverige ligger i grisgrendte strøk.

– Der kan man hente seg inn under pandemien, og det er bra for den mentale helsen. Det er også tryggere smittevernfaglig å være ute i skogen på torpet sitt, sier hun.

Hytteeierne fikk først medhold i Oslo tingrett, men regjeringen anket saken umiddelbart.

Helseminister Bent Høie (H) er fornøyd med at staten har vunnet saken.

I tingretten fikk hytteeierne medhold i at reglene om innreisekarantene er et inngrep i saksøkernes bevegelsesfrihet og retten de har til respekt for hjem og familieliv.

Ankesaken om karantenestriden ble behandlet i Borgarting lagmannsrett i mai.

Flere nyheter: