Menu
Det var stor interesse for Høyesteretts behandling av barnevernssakene. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Høyesterett ga økt samvær i barnevernssak – foreldre vant fram med anke i en annen sak

I én av barnevernssakene som Høyesterett har behandlet, økes samværet. I en annen sak har retten kommet til at det var feil å avvise en anke til lagmannsretten.

Av NTB | 27.03.2020 14:16:41

Kriminalitet og rettsvesen: Avgjørelsene i sakene, som er behandlet i storkammer, kom fredag. I den siste saken som var til behandling, ble anken om hvorvidt lagmannsretten kunne nekte en anke fremmet, forkastet.

Behandlingen i Høyesterett skjedde etter at Norge er felt i flere barnevernssaker i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).

To av sakene gjaldt nekting av anke.

– Det forelå svakheter ved tingrettens beslutningsgrunnlag, særlig knyttet til at det var skjedd positive endringer i mors situasjon. Videre inneholdt begrunnelsen ikke tilstrekkelig konkrete avveininger av verdien av kontakt mellom barn og foreldre på lengre sikt, veid opp mot behovet for adopsjon nå, skriver Høyesterett i sammendraget.

I saken der samværet er økt – fra fire til åtte ganger i året – har Høyesterett opprettholdt en omsorgsovertakelse.

– Høyesterett kom til at vilkårene for omsorgsovertakelsen var oppfylt. Det ble vist til at barnet var særlig sårbart, og til at mor og far – verken hver for seg eller i fellesskap – evnet å gi det forsvarlig omsorg. Vilkårene for omsorgsovertakelse i barnevernloven var oppfylt, og omsorgsovertakelsen oppfylte de krav EMK og konvensjonspraksis stiller for slike inngrep, heter det i Høyesteretts sammendrag.

– Det ble forsøkt å finne en rimelig balanse mellom foreldrenes og barnets interesser. Samværet ble på denne bakgrunn økt fra fire til åtte ganger i året. Det ble antatt at hyppigere samvær ville kunne påføre barnet urimelige belastninger. Som i tidligere instanser, ble lengden på de enkelte samvær satt til to timer.

Normalt går alle barnevernssaker for lukkede dører, men under henvisning til den store offentlige interessen gjorde Høyesterett tilpasninger for at sakene skulle være åpne for publikum. Det gjorde at advokatene blant annet måtte unngå å bruke navn på involverte og hvor sakene stammer fra.

Da saken var oppe for retten, var det til tider lang kø for å komme inn. Anslagsvis 70 personer fulgte saken den første dagen.

I den ene saken kommer Høyesterett til at det er vesentlige svakheter ved tingrettens avgjørelse og saksbehandling, slik at lagmannsrettens beslutning om ikke å gi samtykke til ankebehandling, må oppheves.

Når det gjelder samværet, sammenfatter retten avgjørelsen slik:

Flere nyheter: