reklame for smiaa
Menu
Skisse over et fremtidig Haugesund sjukehus. Illustrasjon: Helse Fonna

Helse Fonna vil framskynde neste byggetrinn

Styret i Helse Fonna ga fredag klarsignal for å fremskynde neste byggetrinn av Haugesund sykehus med sju år. Årsaken er at Helse Vest tilfører Helse Fonna 294 millioner kroner i likviditet.

Av Egil M Solberg | 20.06.2020 10:41:27

Haugesund sykehus: Neste byggetrinn fremskyndes med hele sju år. Målet er oppstart i 2023.

Det er flere grunner til at Helse Fonna ønsker å fremskynde byggetrinn 2 ved Haugesund sjukehus. Budsjettrammen er på én milliard kroner.

«Pillefabrikk»

Helse Vest har gitt signal om at Helse Fonna vil bli tilført 294 millioner kroner i likviditet i 2023. Med kapitaltilskuddet, som vil bli brukt til å betale ned eksisterende lån, vil de årlige rentene og avdragene bli
lavere.

Helse Fonna får øket det årlige likviditetsoverskuddet, noe som styrker
finansieringsgrunnlaget. Dette bidrar til at byggetrinn 2 kan starta sju år tidligere enn planlagt, dersom investeringene kommer innenfor budsjettramma.

– Det er flere grunner til at dette kommer opp. Det har komme forespørsler om Helse Fonna kan vurdere å romme endosefabrikken for medikamenter for hele Helse Vest, opplyste adm. dir. Olav Klausen i sin orientering til styret.

– For å finne gode framtidsrettede lokaler til dette må en tenke framover, slik at en ikke legger dyre funksjoner på en slik måte at de blokkerer for
gode og effektive sykehusløsninger.

– I tillegg viser oppdatert framskriving at tallet på pasienter med behov for medikamentell kreftbehandling og infeksjonsbehandling med senger og isolat vil være kraftig økende frem mot 2040.

– Den pågående koronapandemien har også vist et behov for bedre løsninger og kapasitet med hensyn til kohortavdelinger og isolat, sier Klausen.

Han viste i tillegg til at Helse Fonna har mange bygninger med varierende
tilstandsgrad, der de største utfordringene er ved Haugesund sjukehus.

Nybygg i rute

Trass i ei rekke koronatiltak på byggeplassen, er byggetrinn 1 i rute både av hensyn til kvalitet, framdrift og økonomi.

Planlagt innflytting er i august 2021. Når nybygget er ferdig starter ombyggingen av fraflyttet areal i eksisterende bygg.

Det er planlagt ombygging av over 8.000 kvadratmeter med felles hjerte- og lungeavdeling, ny eldremedisinsk avdeling, nyfødt intensiv avdeling,
intervensjonslaboratorie for radiologi, nytt sentrallager og nye lokale for behandlingshjelpemiddel.

Resten av sengeposter og poliklinikker skal ivaretas i byggetrinn 2.

Styret har gitt klarsignal til at det blir gjort en revidering av konseptfaserapporten fra 2016 for å se på muligheten for å fremskynde start av byggetrinn 2.

Flere nyheter: