Menu
*politi
Politihuset i Haugesund. FOTO: Privat.

Fortsatt nedgang i den registrerte kriminaliteten

I 2021 ble det registret 24.152 anmeldelser av lovbrudd i Sør-Vest politidistrikt. Over tid har det vært en utvikling i retning færre anmeldte saker, og denne trenden fortsatte også i fjor.

Av Egil M Solberg | 18.02.2022 10:00:17

Politisaker: Nedgangen fortsetter fra året før.

– Fjoråret var preget av koronapandemien, og det er grunn til å anta at tiltakene som myndighetene iverksatte har påvirket kriminaliteten. Likevel er det verdt å merke seg at nedgangen i den registrerte kriminalitet er en trend vi har sett over tid, sier politimester Hans Vik.

I forhold til 2020 er antallet anmeldelser redusert med 8 prosent, og nedgangen har vært på 16 prosent siden 2017.

Straffesaksbehandlingen

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte straffesaker gikk ned fra 2020 til 2021, det etter å ha steget de fire foregående årene.

Oppklaringsprosenten for oppklarte straffesaker endte i 2021 på 45,1 prosent.

– Det er spesielt positivt at vi ser en riktig utvikling på saksbehandlingstiden på voldtektssaker. Her er målet 130 dagers saksbehandlingstid, og vi endte i fjor på 121. I tillegg går dette tallet betydelig ned fra året før da saksbehandlingstiden var 183 dager.

– Også når det gjelder mishandling i nære relasjoner har saksbehandlingstiden gått ned. I 2020 var saksbehandlingstiden 207 dager, mens tallet i 2021 var redusert til 157 dager. Begge disse saksområdene prioriterer vi høyt, sier Vik.

Den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden for oppklarte straffesaker var i 2021 på 117 dager. Dette er en reduksjon på 15 dager sammenlignet med året før, men er likevel 16 dager over landsgjennomsnittet.

Narkotikalovbrudd

Narkotikalovbrudd har gått fra å være én av lovbruddskategoriene med flest anmeldelser, til én av dem med færrest anmeldelser. Antall anmeldelser er redusert med 39 prosent sammenlignet med året før, fra 2690 anmeldelser i 2020 til 1639 anmeldelser i fjor.

Gjennom et brev til alle politidistriktene 9. april i fjor, ønsket Riksadvokaten å klargjøre regelverket for gjennomføring av ransaking og andre inngrep i mindre alvorlige narkotikasaker, samt understreke påtalemyndighetens ansvar for kontroll med bruk av tvangsmidler.

– Dette er hovedårsaken til nedgangen i tallene, sier Vik.

Antall opprettede saker i Sør-Vest er sterkt nedadgående etter 9. april-brevet, som også samsvarer med den nasjonale trenden for øvrig.

Flere nyheter: