Menu
Illustrasjonsfoto: Terje Pedersen / NTB

Fokus på nettroll fra nettpatruljen

I forbindelse med valget vil politiets nettpatrulje ha ekstra fokus på netthets av politikere.

Av Egil M Solberg | 05.05.2021 14:10:19

Nettpatruljen: Hat og trusler mot politikere og andre samfunnsdebattanter er en samfunnsutfordring, skriver politiet i en pressemelding.

Det er alvorlig for dem som rammes og kan skape utrygghet.

– Flere kan vegre seg fra å delta i den offentlige debatten og dette kan utgjøre en trussel mot ytringsfriheten og demokratiet.

– I forbindelse med årets valgkamp har Sør-Vest politidistrikt opprettet et eget prosjekt for å jobbe kunnskapsbasert og målrettet med å forebygge hatefulle ytringer og trusler som blir fremsatt på sosiale medier, sier Grete Winge,
leder for felles enhet for kriminalitetsforebygging.

Hatefulle ytringer er omhandlet i straffelovens paragraf 185.

Hatkriminalitet kan blant annet defineres som «straffbare handlinger som helt eller delvis er motivert av negative holdninger på grunn av etnisitet, religion, homofil orientering og/eller nedsatt funksjonsevne».

Grunnloven § 100 verner om ytringsfriheten, og strl. § 185 fører til en begrensing i å ytre seg fritt. Det blir dermed ofte krevende for politiet å skille mellom ytringer som rammes av straffebudet og ikke.

Dette handler om forsett og eventuell grov uaktsomhet i sine kommentarer.

Det skal mye til

Et krav om forsett i strl. § 185 innebærer at politiet må ta stilling til forhold som knytter seg til gjerningspersonens tankeprosess på handlingstidspunktet.

Derimot vil vurderingen om gjerningspersonen kan straffes for grov uaktsomhet knytte seg mot selve handlingen. Dette alternativet har betydning først og fremst ved at den letter bevisbyrden. Allikevel skal det mye til for at
kravet om grov uaktsomhet foreligger i lovens forstand.

Skal verne om politikere

– Det vil være frivillig for politikerne å være med i dette prosjektet, og uavhengig deltakelse i prosjektet.

– Alle som opplever potensielle lovbrudd på sosiale medier oppfordres til å melde fra til politiet, sier Winge.

Politiførstebetjent Roald André Møskeland i Nettpatruljen Sør-Vest opplyser at kommentarer som bryter – eller kan bryte – med straffeloven, vil bli vurdert av politiet.

– Dette kan innebære at vi setter inn forebyggende tiltak mot aktuelle avsendere. Eksempler på tiltak er å svare i kommentarfeltet, ringe eller fysisk oppsøke aktuelle personer for en forebyggende samtale, inndra utstyr eller anmelde, sier Møskeland.

Flere nyheter: