Menu

ESA om Nav-saken: Krav om opphold i Norge er ikke i tråd med EØS-retten

Av NTB | 11.03.2020 14:31:21

Arbeidsliv: Overvåkingsorganet påpeker at det er opp til hvert enkelt land å definere kriteriene for å motta de aktuelle ytelsene, men at krav om opphold altså ikke kan være et kriterium.

ESA merker seg også at aktuelle rundskriv om de berørte ordningene er oppdatert, men at krav om opphold fortsatt er nedfelt i trygdeloven. Fordi trygdelovens krav ikke er endret, konkluderer ESA med at Norge ikke oppfyller sine forpliktelser.

ESA overvåker at EØS-landene følger regelverket i EUs indre marked.

Trygdeloven skaper også uforholdsmessige begrensninger i retten til fri bevegelse, skriver overvåkingsorganet.

I en kort kommentar sier Arbeids- og sosialdepartementet at de «merker seg at ESA er enig i at artikkel 21 er anvendt feil». Artikkel 21 er den mye omtalte paragrafen i EU-forordningen der striden har gått rundt begrepet «opphold».

«Brevet skal nå gjennomgås nærmere, og departementet vil svare innen fristen», skriver kommunikasjonsrådgiver Ingrid Asp i Arbeids- og sosialdepartementet i en epost til NTB.

Siden 2012 anslås det at minst 78 personer kan være uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av feil rettsanvendelse. Av disse er 48 idømt ubetinget fengsel.

Også straffereaksjoner basert på trygdelovens krav om opphold utgjør en uforholdsmessig begrensning av bevegelsesfriheten, ifølge ESA, som skriver at «sanksjoner mot personer som utøver sin rett til fri bevegelse, kan aldri være forholdsmessig».

I brevet påpekes det at EØS-reglene om samordning av velferdssystemer ikke tar høyde for at et land innfører et system for forhåndsgodkjenning for å fortsette å motta en ytelse. Derfor mener ESAs avdeling for det indre markedet at et slikt system heller ikke vil være i tråd med EØS-regelverket.

Konflikten mellom trygdelovens bestemmelser og EØS-avtalen skaper usikkerhet og hindrer enkeltpersoner i å støtte seg på de rettighetene EØS-avtalen gir dem, heter det videre i brevet.

Norge har fått frist til 11. april med å svare. Dersom Norge ikke svarer tilfredsstillende på brevet, kan ESA beslutte å åpne formell traktatsbruddsprosedyre, heter det i brevet til Arbeids- og sosialdepartementet.

Arbeids- og sosialdepartementet varslet i august i fjor at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

Flere nyheter: