Menu
Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) la fredag fram en melding for Stortinget om status for Forsvaret. Foto: Javad Parsa / NTB

Enoksen slår alarm om tilstanden i Forsvaret

Forsinkelser og kostnadsoverskridelser i Forsvaret bekymrer forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Av NTB | 08.04.2022 14:34:31

Krig og konflikter: – Status for Forsvaret er ikke der den burde være, sier forsvarsministeren.

Fredag la han fram en melding for Stortinget med en oppdatert status på tilstanden i Forsvaret og gjennomføringen av gjeldende langtidsplan.

Og funnene er urovekkende:

– Det er på mange måter en bekymringsmelding som viser at vi ligger dårligere an enn vi burde, sier Enoksen til NTB.

* Nye ubåter er forsinket. Det gir økte driftsutgifter og lavere tilgjengelighet enn planlagt.

* Utbyggingen på Evenes og Ørlandet blir dyrere enn planlagt.

* Problemene med NH90-helikoptrene er ikke løst. Det gir utfordringer for fregattene og kystvakten.

* Nye kampfly og nye overvåkingsfly vil styrke Forsvaret på sikt, men overgangen utfordrer operativ evne.

* Vedlikeholdsetterslepet på bygg og anlegg er betydelig.

Dette er bekymringsfullt i den situasjonen Norge står i etter invasjonen i Ukraina, mener Enoksen.

Hvordan denne gjennomgangen skal kvitteres ut, må Enoksen derimot komme tilbake til senere.

– Vi ser nå på en plan for hvordan vi kan gjennomføre ting i tur og orden. En god del av det vi nå snakker om av bevilgninger, må komme i framtidige budsjetter. Noe kan også komme i langtidsplanen for neste periode, forklarer han.

I stortingsmeldingen heter det at regjeringen vil gjennomføre en helhetlig vurdering av både «ambisjonsnivå og nødvendige omprioriteringer» i møte med utfordringene.

Men ifølge Enoksen blir det neppe aktuelt å senke ambisjonsnivået.

– Slik den sikkerhetspolitiske situasjonen ser ut nå, så ser jeg ikke det som et realistisk alternativ. Vi må fortsette å bygge opp Forsvaret, og vi må sannsynligvis også gjøre det raskere enn det som ligger til grunn i langtidsplanen for Forsvaret, sier Enoksen til NTB.

Han vedgår at det kan bli dyrt å opprettholde ambisjonsnivået samtidig som betydelige kostnadsoverskridelser må dekkes opp.

– Ja, det er dyrt å ha et effektiv og godt forsvar, sier Enoksen.

– Og den sikkerhetspolitiske situasjonen gjør det ikke mindre nødvendig å ha et sterkt nasjonalt forsvar, poengterer han.

Alt i alt er 3 milliarder kroner lagt på bordet.

Men også her må det gjøres mer framover, mener Enoksen. Han peker blant annet på at evnen til alliert mottak ikke er godt nok ivaretatt i dagens planer. Regjeringen vil derfor se på hvordan vi kan styrke den nasjonale evnen til mottak i nord gjennom å styrke vedlikeholdet av kritisk infrastruktur på Andøya og andre relevante lokasjoner i Luftforsvaret.

I tillegg vil regjeringen vurdere hvordan Norge kan styrke nasjonale kapabiliteter som droner, satellittbaserte tjenester og annet sivilt-militært samarbeid. Andøya kan være en aktuell lokasjon også for dette.

Regjeringens gjennomgang viser forsinkelser og kostnadsoverskridelser på flere prosjekter:

Forsvarsministeren varsler nå en bred gjennomgang for å vurdere hvilke tiltak som er nødvendige.

I stortingsmeldingen beskrives også de umiddelbare grepene regjeringen har foreslått for å styrke Forsvaret i kjølvannet av invasjonen i Ukraina.

(©NTB)

Flere nyheter: