Menu
Arkivbilde: E. Solberg / Radio Haugaland

Brudd på korona-forskrift kan gi 4 år i fengsel

Dersom brudd på forebyggende tiltak medfører dødsfall, kan den som er ansvarlig bli straffet med opp til 4 år i fengsel. Dette fremkommer av de nye vedtektene som ble innført i Haugesund i dag.

Av Egil M Solberg | 17.03.2020 12:30:04

Koronavedtekter: Forskrift om tiltak for å forebygge og motvirke overføring av koronavirus (covid-19) for Haugesund kommune, vedtatt 17.03.20.

Denne er fastsatt av Haugesund kommune ved smittevernlege med hjemmel i lov 1994-08-085-55 (smittevernloven) § 4-1, femte ledd, samt delegeringsreglement fra bystyret vedtatt 31.01.18.

§ 1 Formål
Forskriftens formål er å fastsette hensiktsmessige tiltak for å begrense og motvirke smitte av koronaviruset (covid-19).

§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder alle personer, organisasjoner og virksomheter med fast eller midlertidig opphold i Haugesund kommune.

§ 3 Begrensning i kollektivtransport, herunder buss
Følgende begrensninger gjelder passasjerer på kollektivtrafikk:
Alle som benytter kollektivtransport skal være særlig oppmerksomme på å følge de personlige hygienerestriksjonene, og ta særlig hensyn til sine medreisende.
* Det tillates maksimalt 20 passasjerer.
* Bakre inngang på busser skal benyttes.
* Passasjerer skal ha minst en (1) meters avstand mellom hverandre.
* Den enkelte passasjer må sørge for å overholde påbudet om avstand til medpassasjerer.
* Fører av transportmidlet, annet personell og vektere kan veilede passasjerer og vurdere hvorvidt det er plass til flere påstigende. Transportmiddelet kan passere holdeplasser uten å stoppe for ventende.
* Etter hver tur skal kontaktpunkter i bussen rengjøres.

§ 4 Møteforbud og stenging av virksomhet
Alle vedtak som fattes av overordnet myndigheter knyttet til møteforbud og stenging av virksomheter gjelder i Haugesund kommune.

Russefeiring tillates ikke gjennomført. Dette gjelder «rulling» med buss eller andre sammenkomster, organiserte eller uorganiserte arrangementer hvor det nytes rusmidler og det er mer enn fem (5) personer tilstede.

§ 5 Varehandel, fellesarealer på kjøpesentre, varehus og lignende
Antall kunder samtidig i lokalet tillates i den grad det minimum er plass til en (1) meters avstand mellom hver person. Virksomhetseier må sørge for rutiner som hindrer sammenstimling og kødannelse. Den enkelte kunde må sørge å holde minst en (1) meters avstand til andre i lokalet.

I tillegg gjelder følgende krav til smittevernrutiner:
* Felles berøringspunkter som betalingsterminaler, håndtak, frysere, kjøleskap og handlevogner etc. må rengjøres hyppig. Lister for internkontroll skal føres.
* Muligheter for håndvask, håndsprit, engangshansker eller lignende skal være tilgjengelig for kunder og personell. Den enkelte plikter å etterleve gjeldende krav til smittevernhygiene.
* Det er ikke tillatt å selge smågodt, nøtter eller andre ikke-emballerte varer som brødvarer i skuffer, kaker eller andre varer uten emballasje. * Brødskjæremaskin er ikke tillatt brukt. Frukt og grønnsaker skal så langt det er mulig forhåndspakkes i passelig kvantum i plastposer av personale.
* All servering som ikke er godkjent av Mattilsynet fra tidligere, er ikke tillatt, slik som servering av smaksprøver/kaffe/te i butikker.

§ 6 Personlig hygiene
Alle som oppholder seg i Haugesund kommune skal ivareta god og forsvarlig hånd-, hoste- og nysehygiene. Håndhilsning, klemming og annen nærkontakt skal unngås. Alle foresatte og voksne med ansvar for andre bør jevnlig veilede om personlige hygienetiltak.

§ 7 Reiser
Reiser til og besøk fra områder med vedvarende og lokale smitteutfordringer skal unngås. Andre reiser bør begrenses i tråd med anbefalinger og retningslinjer fra nasjonale helsemyndigheter, jf. oppdatert oversikt på nettsiden til Folkehelseinstituttet (www.fhi.no).

Det anmodes om å utvise solidaritet i en særlig utfordrende tid for sårbare grupper i bysamfunnet vårt og deres pårørende.

§ 8 Hjemmekontor
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

§ 9 Karantene
Personer som er ilagt karantene i henhold til retningslinjer for dette, herunder etter reiser, eller pålagt andre begrensninger i bevegelsesfriheten, skal etterleve enhver tid gjeldende karanteneregler.

Innbyggere i Haugesund kommune skal tilrettelegge for å kunne være i karantene i egen bolig.

Overnattingssteder skal tilrettelegge for å kunne ivareta gjester i karantene.

§ 10 Begrensninger i besøk til sårbare grupper
Besøk til personer på sykehus, eldreinstitusjoner, bofellesskap og boliger med sårbare grupper skal begrenses til det nødvendige. Besøkende skal følge stedets besøks- og hygieneregler.

§ 11 Cruiseskip og andre fartøy
Det tillates ikke anløp av cruiseskip i perioden forskriften gjelder. Dette gjelder også opplag av skip med et større antall av besetningsmedlemmer.

Utenlandske besetningsmedlemmer på alle fartøy plikter å følge politimesterens beslutninger om landlovnekt. Smittevernlegen kan beslutte at landlovnekt også skal gjelde for norske besetningsmedlemmer.

§ 12 Iverksetting og gjennomføring av tiltak
Ved manglende eller forsinket etterlevelse av forskriften, og dersom det ikke er kjent hvem som er den ansvarlige, kan kommunen iverksette og gjennomføre tiltakene. Tiltak kan iverksettes for den ansvarliges regning.

Ved iverksetting av tiltak etter smittvernloven § 4-1, 1. ledd bokstav e), kan kommunen om nødvendig skade den ansvarliges eiendom. Ved iverksetting av tiltak etter smittevernloven § 4-1, 1. ledd bokstav d) og e), kan bystyret mot vederlag også bruke eller skade andres eiendom, dersom vinningen er vesentlig større enn skaden eller ulempen ved inngrepet.

§ 13 Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser av denne forskrift kan straffes med bot eller fengsel inntil to (2) år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil fire (4) år.

§ 14 Ansvar
Haugesund kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 15 Ikrafttredelse og endring
Forskriften trer i kraft 17.03.20, og gjelder inntil videre.
Kommunen kan når som helst endre, forlenge eller oppheve forskriften.

Flere nyheter: