Menu
Foto: Centers for Disease Control and Prevention / AP / NTB scanpix

4 år fengsel for koronasmitte med dødsfall

Tysvær kommune har i dag vedtatt strenge forskrifter for å begrense spredning av koronaviruset. I ytterste konsekvens kan du bli fengslet i fire år dersom du smitter noen.

Av Egil M Solberg | 19.03.2020 19:09:57

Koronakrise: Forskriftene som nå er innført i Tysvær kommune, er de samme som flere andre kommuner også innførte denne uken.

§ 1 Formål
Forskriftens formål er å fastsette hensiktsmessige tiltak for å begrense og motvirke smitte av koronaviruset (covid-19).

§ 2 Virkeområde
Forskriften gjelder alle personer, organisasjoner og virksomheter med fast eller midlertidig opphold i Tysvær kommune.

§ 3 Begrensning i kollektivtransport, herunder buss
Alle som benytter kollektivtransport i Tysvær kommune skal være spesielt oppmerksomme på anbefalinger om personlig hygiene og ta spesielt hensyn til medpassasjerer og mannskap. Bestemmelser fra mannskap skal følges.

§ 4 Møteforbud og stenging av virksomhet
Alle vedtak som fattes av overordnet myndigheter knyttet til møteforbud og stenging av virksomheter gjelder i Tysvær kommune.

Russefeiring tillates ikke gjennomført. Dette gjelder «rulling» med buss eller andre sammenkomster, organiserte eller uorganiserte arrangementer hvor det nytes rusmidler og det er mer enn fem (5) personer til stede.

§ 5 Vedtak om begrensninger i varehandel i Tysvær kommune
Følgende begrensninger gjelder lokaler for alle typer varehandel, samt fellesarealer på kjøpesentre, i varehus og lignende:

• Antall kunder samtidig i lokalet tillates i den grad det minimum er plass til 1 meters avstand mellom hver person.

• Virksomhetseier må sørge for rutiner som hindrer sammenstimling og kødannelse. Den enkelte kunde må sørge å holde 1 meters avstand til andre i lokalet.

• Virksomhetseiere bør sørge for alternativ detaljhandel for kunder, slik at kunder kan hente ferdigpakka varer eller ha tilbud om hjemkjøring. Dette vil redusere antall kunder i butikken.

I tillegg gjelder følgende krav til smittevernrutiner:

• Felles berøringspunkter som betalingsterminaler, håndtak, frysere og kjøleskap etc. bør desinfiseres minst x 1 pr time. Lister for internkontroll føres. Håndtak på handlevogner og handlekurver bør desinfiseres mellom hver kunde.

• Det må være tilgjengelighet for håndvask eller bruk av håndsprit i lokalet, og engangshansker skal være tilgjengelig for kunder og personell.

• Den enkelte plikter å etterleve gjeldende krav til smittevernhygiene.

• Det er ikke tillatt å selge smågodt, nøtter, ikke-emballerte brødvarer i skuffer, kaker eller andre varer uten emballasje.

• Frukt og grønnsaker skal så langt det er mulig forhåndspakkes i passelig kvantum i plastposer av personale.

• All servering som ikke er godkjent av Mattilsynet fra tidligere, er ikke tillatt, slik som servering av smaksprøver/kaffe/te i butikker.

• Brødskjæremaskin er ikke tillatt.

§ 6 Begrensninger i besøk til sårbare grupper
Tysværtunet, Aksdaltunet, Nedstrandtunet og botiltakene er stengt for besøkende. Det kan under svært spesielle tilfeller gis dispensasjon, som for eksempel ved kritisk sykdom. Når man gjør unntak må helseinstitusjonen i hvert enkelt tilfelle strengt vurdere betydningen av besøket opp mot risiko for smitte. Særskilte smitteverntiltak må settes inn dersom den besøkende har vært i land utenfor Norge siste 14 dager og/eller har symptomer på luftveisinfeksjon.

§ 7 Iverksetting og gjennomføring av tiltak
Ved manglende eller forsinket etterlevelse av forskriften, og dersom det ikke er kjent hvem som er den ansvarlige, kan kommunen iverksette og gjennomføre tiltakene. Tiltak kan iverksettes for den ansvarliges regning.

Ved iverksetting av tiltak etter smittvernloven § 4-1, 1. ledd bokstav e), kan kommunen om nødvendig skade den ansvarliges eiendom. Ved iverksetting av tiltak etter smittevernloven § 4-1, 1. ledd bokstav d) og e), kan kommunestyret mot vederlag også bruke eller skade andres eiendom, dersom vinningen er vesentlig større enn skaden eller ulempen ved inngrepet.

§ 8 Straff
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser av denne forskrift kan straffes med bot eller fengsel inntil to (2) år. Dersom overtredelsen har tap av menneskeliv eller betydelig skade på kropp eller helse som følge, er straffen bot eller fengsel inntil fire (4) år.

§ 9 Ansvar
Tysvær kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 10 Ikrafttredelse og endring
Forskriften trer i kraft 19.03.20, og gjelder inntil videre.
Kommunen kan når som helst endre, forlenge eller oppheve forskriften.

Flere nyheter: