Menu
byfjordtunnelen

Tunnelsikkerheten ikke god nok

Sikkerheten i Byfjordtunnelen og Frafjordtunnelen er ikke god nok, konkluderer Riksrevisjonen, som har vurdert 41 tunneler i åtte fylker. Både Vegdirektoratet og Statens vegvesen får skarp kritikk.

Av Eirin Marthinussen | 06.09.2016 11:01:39

Med 1100 vegtunneler og 50 nye under bygging er Norge det landet i verden med flest vegtunneler. Vi topper også lista over undersjøiske tunneler. Hvert år blir det i gjennomsnitt registrert 25 branner, 15 tilløp til brann og 1300 uønskede kjøretøystopp i norske veitunneler, skriver NRK.

Revisjonen har sett nærmere på 41 tunneler i Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark som er vurdert som særlig risikoutsatte.

I halvparten av de 41 tunnelene har det ikke vært brannøvelser de fire siste årene. Dette gjelder blant annet sju undersjøiske tunneler, som er kjent for å ha lagt flere branner enn andre tunneler,

Når det brenner i en norsk tunnel, forventer myndighetene at vi skal redde oss selv. Den statlige grunnstrategien for tunnelulykker baserer seg på selvredningsprinsippet. Det betyr at norske trafikanter skal ta seg ut på egen hånd, til fots eller i kjøretøy, hvis det bryter ut brann i en tunnel.

I 2007 kom den såkalte tunnelsikkerhetsforskriften for riksvegnettet, som stiller krav til sikkerhetsutrustning. Da Statens vegvesen startet utbedringsprogrammet, kom det fram at om lag 200 tunneler på riksveinettet ikke tilfredsstiller forskriftenes krav. De skal innfris innen 2019. I fjor var bare 30 av disse ferdig rehabilitert.

Samferdselsdepartementet bør sørge for at Vegdirektoratet oppdaterer rammeverket, er Riksrevisjonens klare råd. I tillegg bør direktoratet og nødetatene styrke kompetansen rundt tunnelbranner og -ulykker, og det bør settes i verk tiltak for å gi trafikantene bedre kunnskap om selvredning og sikkerhetsutstyret som finnes i tunnelene.