Menu
Veiplan Statens Vegvesen

Store veiplaner for Haugesund

I konseptvalgutredningen for Haugesunds-området er det beskrevet en strategi for store framtidige veiprosjekter i Haugesund og deler av omegnskommunene. Firefeltsvei i Karmsundgata er blant planene.

Av Egil M Solberg | 11.12.2015 13:03:05

Det er beskrevet flere hovedmål i rapporten.

* Å realisere et hovednett for gang- og sykkeltrafikk i byområdet i Haugesund med en kostnad på 2.5 mrd. kr. Sammen med restriktive virkemidler for biltrafikken vil dette være en forutsetning for å nå et mål om nullvekst i personbiltrafikken i og inn/ut av byområdet i Haugesund.

* Utbygging av E134 fra Helganeskrysset til Ørpetveit og videre til kryss med E39 med fire felt. For alle fall deler av strekningen må det vurderes å reservere to felt som sambruksfelt for kollektiv og næringstrafikk.

* På sikt må fv. 47 Karmsundgata bygges ut til fire felt dersom andre tiltak ikke er nok til å sikre en akseptabel framkommelighet. Det bør bygges et miljølokk over
Karmsundgata som knytter sammen de to delene av byen på en tjenlig måte.

Rapporten er utarbeidet av Statens vegvesen på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Regjeringen vil gå inn i sakene etter at ekstern kvalitetssikring og lokal høring er gjennomført.

Les hele rapporten her (ekstern link)