Menu
politiet

Satt i fyllearresten

En utagerende og overstadig berusa mann ble i natt tatt hånd om av politiet i Haugesund.

Av admin | 22.04.2015 05:17:06

Mannen ble anmeldt for ordensforstyrrelse og satt i fyllearresten.

Ordensforstyrrelser straffes med bot eller fengsel i inntil seks måneder.

Bøtesatser
Dette koster lovbruddene deg. Listen nedenfor omfatter ikke alle typer bøter.

– Ordensforstyrrelser, straffeloven §350: 6 000 kr

– Å nyte rusdrikk på offentlig sted, alkoholloven §8-9: 2 000 kr

– Unnlate å rette seg etter politiets pålegg, politiloven §30 nr. 1, jfr. §5: 6 000 kr

– Å nekte eller unnlate å oppgi personalia til politiet, eller å oppgi falsk personalia, straffeloven §333: 6 000 kr

– Å forulempe offentlig tjenestemann, straffeloven §326, 2. ledd
ved skjellsord: 6 000 kr
ved spytting: 8 000 kr

– Fysisk å hindre politiet i sitt arbeid, straffeloven §326, 1. ledd: 8 000 kr

– Urinering, jfr. politivedtekter: 4 000 kr

– Uanstendig atferd m.m. på offentlig sted, straffeloven §201 a): 6 000 kr

– Ikke å betale restaurant/taxi og lignende, straffeloven §402: 3 000 kr

Våpen
Man risikerer bøter eller tiltale ved ulovlig besittelse og/eller bruk av våpen. Noen eksempler:

– Ulovlig besittelse av kniv på offentlig sted – 1. gang, straffeloven §352a: 8 000 kr

– Ulovlig besittelse av kniv på offentlig sted – 2. gang innen ett år, straffeloven §352a.

– Uforsiktig omgang med skytevåpen eller eksplosiver straffes med bot eller fengsel i inntil 1 år. I slike saker blir resultatet ofte bot på 4 000 kroner.

Tiltale
Fyrverkeri- Bruk eller besittelse av ulovlig fyrverkeri (fyrverkeri klasse IV og raketter klasse II og III), brannvernloven §42, jfr. §5, jfr. Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 2002 nr. 922 §2 – 9, 2. ledd: 3 000 kr

– Bruk av fyrverkeri på uforsvarlig måte, brannvernloven §42, jfr. §5, jfr. Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 2002 nr. 922 §2 – 9, 3. ledd: 7 000 kr

– Bruk av fyrverkeri på uegnet sted (tettbebyggelse, nær bensinstasjon etc.), brannvernloven §42, jfr. §5, jfr. Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff av 2002 nr. 922 §2 – 9, 4. ledd: 7 000 kr

– Ved forsettlig eller uaktsom materiell skade av begrenset omfang, gjelder straffeloven §391 eller §§291 / 292.

– Dersom man forårsaker brann og stor skade ved uaktsomhet, vurderes bruk av straffeloven §151.


Fartsovertredelser

Strekninger med fartsgrense på 60 km/t eller lavere:
1-5 km/t: 600,-
6-10 km/t: 1600,-
11-15 km/t: 2900,-
16-20 km/t: 4200,-
21-25 km/t: 6500,-

Strekninger med fartsgrense på 70 km/t eller høyere
1-5 km/t: 600,-
6-10 km/t: 1600,-
11-15 km/t: 2600,-
16-20 km/t: 3600,-
21-25 km/t: 4900,-
25-30 km/t: 6500,-
31-35 km/t: 7800,-

Andre overtredelser
– Kjøring på rødt lys: 5200,-

– Kjøring i strid med diverse trafikkskilt, blant annet “Innkjøring forbudt”, “Kollektivfelt” og “Envegskjøring”: 4200,-

– Kjøring på eller over sperrelinje, i sperreområde, på fortau, gang- og sykkelveger mv.: 3200,-

– Ulovlig forbikjøring: 5200,-

– Brudd på vikepliktsregler: 5200,-

– Kjøring uten å gi påbudt tegn, uten å ha påbudt tent lys eller uten tilstrekkelig utsyn.

– Kjøring med feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys: 2000,-

– Kjøring med motorsykkel eller moped med ulovlig endring av maksimal motorytelse (“trimming”): 4200,-

– Kjøring med kjøretøy under 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke virker: 2000,-

– Kjøring med kjøretøy over 3,5 tonn tillatt totalvekt med parkeringsbrems som ikke virker: 4000,-

– Kjøring på motorveg med motorvogn eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller kjøring med moped på motorveg: 1300,-

– Overtredelse av vegtrafikklovens bestemmelser om forbud mot bruk av elektronisk utstyr i motorvogn som kan forstyrre føreren (for eksempel håndholdt mobiltelefon): 1300,-

Fellesbot
Dersom det foreligger flere overtredelser som alle kan avgjøres ved forenklet forelegg, kan disse avgjøres ved en fellesbot.

Den høyeste enkeltbot gis fullt ut, og summen av de øvrige bøter reduseres med 50 prosent.

Forenklet forelegg skal likevel ikke i noe tilfelle utferdiges når fellesboten etter disse bestemmelser vil overstige 10 000 kroner.

Når flere bestemmelser regulerer samme forhold, benyttes forenklet forelegg kun for overtredelse av den bestemmelse som leder til den høyeste enkeltbot.