Menu

Omfattande opplæring i kommunane

Det vil bli omfattande opplæring for kommunane i mars 2009, i Haugesund og Sandnes. Bakgrunnen er den nye plandel i plan- og bygningslova som er gjeldande frå 1. juli 2009.

Av admin | 22.12.2008 17:33:40

Ny plandel i plan- og bygningslova blei vedteken i juni 2008, og det er lagt opp til at lovendringa skal tre i kraft den 1. juli 2009. Dette er ei omfattande lovendring både når det gjeld struktur og innhald. Dette gir eit stort opplæringsbehov, særleg for dei som skal vere planmynde.

Nye plan- og bygningslov blir eit sentralt verkemiddel for å fastlegge politiske mål, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og for å ivareta langsiktige miljøomsyn og andre ålmenne interesser. Den opne for at kommunane vil vere ein hovudaktør i samfunnsutviklinga.

Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune vil tilby ein informasjons- og opplæringspakke om endringane i plandelen av plan- og bygningslova i 2009.
 
Hovudmålgruppe er kommunane, både politisk og administrasjon, men også andre grupper vil bli inviterte. Det er sett ned ei arbeidsgruppe som arbeider med å fastsette tid, stad og program for regionale samlingar. KS og representantar frå kommunar er med i dette arbeidet.
 

Egil Kr. Solberg | 22.12.2008 kl.17:2