Menu

Øker tilskuddet til psykisk helse

Kommunene i Rogaland får 233 millioner øremerkede kroner til psykisk helsearbeid i 2007. Dette er en økning på omlag 19 prosent fra 2006 da kommunene i fylket ble tildelt 196 millioner kroner.

Av admin | 05.02.2007 16:36:08

Siden Opptrappingsplanen for psykisk helse ble vedtatt i 1998 er kommunene i Rogaland blitt tilført stadig større beløp for hvert år. I 2008 regner vi med at beløpet vil være økt til vel 270 millioner kroner. I tillegg kommer kommunenes egen innsats på dette området.

De øremerkede midlene til kommunene har i stor grad gått til å etablere nye omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser, nye stillinger til forebygging og behandling og ikke minst kompetanseheving blant de som jobber innen psykisk helsearbeid. I tillegg er det blant annet etablert mange gode lavterskeltilbud som familiesentre, helsestasjoner, dagsentre og arbeidstreningstiltak.

Siden Opptrappingsplanen ble vedtatt er det gitt tilskudd til om lag 290 nye boliger for mennesker med psykiske lidelser i Rogaland. De samlede statlige midlene har ført til 329 årsverk innenfor psykisk helsearbeid, siden staten gikk inn med midler i kommunene i 1995.

Av Egil Kr. Solberg | 05.02.2007 kl.16:3