Menu
Bente Thorsen (Frp)
Arkivbilde

– Nødvendig innstramming

- Forslagene til innstramming i asylpolitikken er helt nødvendige for å sikre en bærekraftig asylpolitikk og kontroll ved grensene, sier stortingspolitiker Bente Thorsen (Frp).

Av Egil M Solberg | 05.04.2016 15:55:51

UDI anslår i mars at det kan komme fra 5 000 til 50 000 i 2016. Anslagene bærer preg av høy usikkerhet.

– Regjeringens har i dag lagt frem en mengde forslag som inneholder en lang rekke store og mindre forslag som jeg mener er helt nødvendige, sier Thorsen til Radio Haugaland.

– Regjeringen legger opp til en asylpolitikk som reduserer asyltilstrømmingen, sikrer den norske velferdsmodellen og gjør at vi kan lykkes med integreringen, fortsetter den populære politikeren fra Karmøy.

Regjeringens forslag

• Regjeringen foreslår innstramninger i regelverket om familieinnvandring. Det innføres underholdskrav fra dag én og krav om tre års arbeid eller utdanning i Norge for familiegjenforening, og kravet vil gjelde også for familiegjenforening med flyktninger og personer som får subsidiær beskyttelse. Denne endringen gjøres midlertidig i tre år.

• Det foreslås også at det skal kunne nektes familiegjenforening med flyktninger og personer som får subsidiær beskyttelse dersom familielivet trygt kan utøves i et tredjeland som familien samlet sett har sterkere tilknytning til enn Norge. Etter at den som har fått beskyttelse i Norge også har fått permanent oppholdstillatelse, er ikke lenger tilknytningskravet et vilkår for familiegjenforening.

• Regjeringen foreslår integreringskriterier for permanent opphold, herunder vilkår om at søkeren må ha vært selvforsørget de siste tolv månedene. Søkeren må også beherske et minimum av norsk muntlig og bestå prøven i samfunnskunnskap.

• Regjeringen foreslår å redusere klagefristen fra tre til en uke for asylsøknader som åpenbart ikke fyller vilkårene for beskyttelse.

• Regjeringen foreslår regler om økt bruk og lagring av biometrisk personinformasjon for å sikre mer effektiv ID-kontroll.

• For å muliggjøre raske returer av personer med grunnløse asylsøknader foreslår regjeringen å oppheve visumfrihet for asylsøkere, og i stedet åpne for at de som hovedregel gis rett til innreise uten visum. Dette gir myndighetene adgang til å nekte innreise der det er på det rene at vilkårene for å nekte realitetsbehandling er oppfylt. Regjeringen foreslår også å innføre en adgang til å utvise utlendinger som misbruker asylinstituttet.

• Regjeringen har allerede iverksatt instruks for at tilbakekallelser av oppholdsgrunnlag skal gjennomføres dersom det blir fred og stabilitet i land der personer med midlertidig opphold kommer fra slik at de kan reise tilbake.

Det fremmes også forslag med bakgrunn i asylavtalen inngått mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre:

• Regjeringen foreslår et 24-årskrav for familieetablering for å bekjempe tvangsekteskap.

• Regjeringen foreslår at botidskravet for permanent oppholdstillatelse i Norge heves fra tre til fem år.

• Regjeringen fremmer forslag om økt bruk av pågripelse og fengsling i asylsaker som omfattes av 48-timersprosedyren.

Andre forslag

Regjeringen legger også frem enkelte andre forslag basert på at asylforliket ber oss om å fortløpende vurdere forslag til lovendringer, forskriftsendringer og å justere instrukser med sikte på å oppnå innstramninger.

• Regjeringen foreslår to nye bestemmelser om midlertidige og begrensede tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere. De midlertidige tillatelsene gjelder bare der grunnlaget for opphold er at søkeren vil være uten forsvarlig omsorg ved retur. Barn som fyller vilkårene for beskyttelse av andre grunner enn mangel på forsvarlig omsorg ved retur, vil få en ordinær oppholdstillatelse.

• Regjeringen foreslår en hjemmel for at Kongen i statsråd kan fastsette særskilte og ekstraordinære regler for asylsøkere som ankommer direkte fra nordisk naboland. Dette vil være et ekstraordinært tiltak som kan settes i verk dersom regjeringen mener Dublin-samarbeidet i realiteten har opphørt å fungere.