Menu

Nedgang i dødelighet av hjertesykdommer

Fallet i dødeligheten av iskemiske hjertesykdommer (det vil si hjerteinfarkt, angina pectoris og aterosklerose i hjertet) i Norge fortsatte også i 2006. Siden 1996 har dødsfall av disse hjertesykdommene sunket med 35 %, melder SSB.

Av admin | 29.06.2008 16:05:25

Sammensetningen av dødsårsaker varierer betydelig med alder og kjønn. Bruken av alders- og kjønnsstandardiserte dødsrater (per 100 000) øker sammenlignbarheten over tid innenfor et land og mellom land. Anvendelsen av metoden bekrefter den store nedgangen i dødsfall av iskemiske hjertesykdommer i Norge.

Nedgangen har vært størst for menn, mens nedgangen for kvinner ser ut til å ha stabilisert seg. Det er verdt å merke seg at dødeligheten har falt mer i Norge enn i Sverige og Finland. Det er samtidig langt igjen til den lave dødeligheten en finner i land som Portugal, Spania og Frankrike.

Dødelighet av iskemiske hjertesykdommer (kjønns- og aldersstandardisert dødelighetsrate per 100 000 innbyggere). 1997-2006

Dødelighet av iskemiske hjertesykdommer fordelt på kjønn (standardisert dødelighetsrate per 100 000 innbyggere). 1997-2006

De eldste dør av hjerte- og karsykdommer
I dødsårsaksstatistikken brukes begrepet underliggende dødsårsak, det vil si én enkelt årsak til dødsfallet. Det er denne ene dødsårsaken som gir grunnlaget for statistikken.

Av alle dødsfall skjer over halvparten i aldersgruppen 80 år og over. Blant personer som dør før de fyller 80 år, er kreft den dominerende dødsårsaken. 70 prosent av de som dør etter de har fylt 80 år, dør av hjerte- og karsykdommer, melder Statistisk Sentralbyrå.

Av Egil Kr. Solberg | 29.06.2008 kl.16:0