Menu

Folkepulsen i Tysvær

"Folkepulsen Tysvær" er et samarbeidsprosjekt som ønsker å styrke folkehelsen i kommunen gjennom aktivitet i eksisterende idrettslag. Det gis støtte til prosjekter siktet mot spesifikke målgrupper.

Av admin | 11.08.2016 11:16:10

Prosjektet har primært tre målgrupper;

  • inaktive unge og voksne
  • mennesker med nedsatt funksjonsevne
  • innvandrere

Hensikten er å rekruttere inn flere fra målgruppene og gi disse et godt tilbud både aktivitetsmessig og sosialt, og dermed være en bidragsyter i kommunens folkehelsearbeid.

Folkepulsen Tysvær kan gi tilskudd til idrettslag som har spesifikke prosjekter rettet inn mot målgruppene i prosjektet. Det kan gis støtte til både nyetablering eller allerede eksisterende prosjekter/tiltak. En styringsgruppe bestående av representanter fra Rogaland idrettskrets, Tysvær kommune og Tysvær idrettsråd har ansvaret for å forvalte midlene etter gjeldende retningslinjer.

For 2016 er budsjettet til tilskudd på kr. 100.000,- og det vil ikke bli satt en maksgrense på søkesum fra søkere.

Søknadsfristen er satt til 5.9.2016.

Mer informasjon finner du her.