Menu

Flere millioner til Helse Fonna

Styret i Helse Vest vedtok i dag det endelege budsjettet for helseforetakene i regionen. Av et totalbudsjett på 15,3 milliarder kroner fikk Helse Fonna 1 milliard 673 232 millioner. Det er en økning fra 2006 på 5,4 %.

Av admin | 14.02.2007 20:14:36

Det er noen endringer siden det foreløpige budsjettet som ble vedtatt i november. Regjeringen foresslo i januar å gi 800 millioner kroner ekstra til sykehusene for 2007. Helse Vest fikk 100 millioner av denne bevilgningen. Disse pengene blir fordelte til helseforetakene og skal utgjøre en buffer. Helse Vest har innarbeidet disse eksstrabevilgningene i budsjettet for 2007, selv om det gjenstår enendelig godkjenning i Stortinget.

I tillegg foreslår regjeringen at det på landsbasis skal fordeles 50 millioner til lokalsjukehusprosjekt og 50 millioner til rustiltak.

For 2007 har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) endret det økonomiske målet for regionene. Tidlegere er det operert med et resultat justert for pensjonsutgifter og meravskrivinger. Nå skal helseregionane måles fullt ut etter rekneskapsloven. Dette resultatet skal vise null i 2010. For 2007 er dette resultatet stipulert til – 300 millioner kroner for Helse Vest.

Helse Fonna får dermed et resultatkrav for 2007 på minus 38 millioner kroner.

Av Egil Kr. Solberg | 14.02.2007 kl.20:1