Menu

Færre omkommer i brann

Antallet personer som dør i branner her i landet går nedover. I Haugesund har det statistisk sett vært 0,6 dødsfall per år de siste 10 årene.

Av Egil M Solberg | 04.04.2017 14:27:27

Ni personer omkom i branner her i landet i løpet av årets tre første måneder. Til sammenligning omkom 15 personer i brann i første kvartal i fjor, ifølge tall fra DSB.

– Vi har nok for lite tall lokalt til at vi klarer å konkludere med noen trend, men ser en på hele landet går tallene heldigvis ned, sier Øystein Fonnes som er leder ved forebyggende seksjon i Haugesund brannvesen.

Halvparten av personene som omkom i brann i årets tre første måneder, var over 70 år. Blant disse var fire menn og en kvinne. Ifølge tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er det nettopp eldre, pleietrengende personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere som tilhører de mest risikoutsatte gruppene. 75 prosent av de som omkommer i brann tilhører disse gruppene.

– Ser vi på dødsbrannstatistikken for Haugesund har vi de siste 10 årene hatt 0,6 omkomne i året – altså omtrent en hvert andre år. De fleste av disse tilhører det som en nå kaller risikoutsatte grupper, sier Fonnes.