Menu

45 nye mill til rus – 35 til rehabilitering

Helse Vest skal bruke 45 mill kr ekstra til tverrfagleg spesialisert rusbehandling neste år. Sjukehusa skal sjølv ta over meir av rusbehandlinga, og fleire får behandling lokalt. Også rehabiliteringsfeltet blir styrka med 35 mill.

Av admin | 12.12.2008 14:59:39

Karmoy_DPSRusfeltet i Helse Vest får 426 mill i 2009
Helse Vest foretar ei betydeleg satsing på rusbehandling i vest i 2009. I tillegg til dei drygt 27 millionane vi får gjennom opptrappingsplanen for rusfeltet, har Helse Vest lagt nær 18,5 millionar på toppen. Inkludert i dette er nær 4 millionar kroner til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i regionen.

– Det betyr at rusfeltet totalt i Helse Vest får cirka 426 millionar i 2009 mot 365 millionar på 2008-budsjettet, seier ein fornøgd styreleiar Oddvard Nilsen i Helse Vest som vil at rusavhengige skal få behandling nær heimstaden.

Rehabilitering
I mai 2008 vedtok styret i Helse Vest å etablere nye rehabiliteringstilbod dersom regionen fekk ressursar i ein ny inntektsmodell. No blir habiliterings- og rehabiliteringsfeltet styrka med 35 millionar kroner neste år.

– Dette er første ledd i ei satsing som gjeld for minst to år. Helse Vest får desse pengane som eit resultat av at skeivfordelinga mellom helseregionane blir retta opp.

Midlane blir fordelt mellom følgjande formål:
–          regional eining for rehabilitering ved alvorleg hovudskade
–          styrking av habiliterings- og rehabiliteringstenestene i helseføretaka
–          kjøp av rehabiliteringstenester frå private rehabiliteringsinstitusjonar
–          styrking av regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering

Det melder Helse Vest i en pressemelding fredag.

Av Egil Kr. Solberg | 12.12.2008 kl.14:4