Menu

100.000 arbeidsledige i løpet av 2009

Statistisk Sentralbyrå anslår at arbeidsledige personer vil komme over 100 000 i løpet av 2009, og at arbeidsledigheten vil nå 4,6 prosent av arbeidsstyrken i 2010, før den faller litt i løpet av 2011.

Av admin | 04.12.2008 10:50:48


Foto: StatoilHydro

Statistisk Sentralbyrå (SSB) antar at stimuleringstiltakene vil bidra til at produksjonsnedgangen vil stoppe opp et stykke ut i neste år.

– Vi forventer at den internasjonale nedgangen vil dempes utover i 2009 og slå om til konjunkturell oppgang mot slutten av 2010 eller begynnelsen av 2011. Men arbeidsledigheten vil imidlertid trolig komme til å øke i lang tid, skriver SSB i en pressemelding.

Strammere utlånspraksis forsterker nedgangen
Den internasjonale finanskrisen påvirker også utviklingen i norske finansinstitusjoner. Bankene har hatt problemer med å refinansiere sine markedslån både hjemme og internasjonalt. De har også hatt tap på sine verdipapirbeholdninger.

– Når det internasjonale tilbakeslaget i tillegg bidrar negativt til norsk økonomi, er det grunn til å tro at bankene vil slanke balansene og øke egenkapitalandelene ved å stramme inn utlånspraksisen overfor så vel næringslivet som husholdningene framover, hevder SSB.

Fall i privat fastlandsetterspørsel
Husholdningene ventes å øke sin finansielle sparing i tiden framover, og deres etterspørsel vil fortsette å falle langt inn i 2009. Som årsgjennomsnitt anslås konsumet å falle med 1 prosent og boliginvesteringene med over 17 prosent i 2009. 

–  Svikten i etterspørselen er bredt basert, og mange næringer må derfor vente fall i aktivitetsnivået en stund framover, spår SSB.

Positive impulser fra petroleumssektoren
SSB legger til grunn at oljeprisene vil ta seg opp gjennom andre halvår 2009, og at investeringsaktiviteten i sektoren vil holde seg oppe og til dels øke noe.

– Dette vil dermed være et stabiliserende element i norsk økonomi, mener SSB.

Lavere renter og ekspansiv finanspolitikk
Regjeringens finanspolitiske opplegg som vedtas i disse dager, innebærer klare stimulanser til økonomien, og det er varslet at finanspolitikken vil bli lagt om ytterligere i ekspansiv retning i 2009.

– Vi legger til grunn at pengemarkedsrenta raskt kommer ytterligere ned og når en bunn på 2,75 prosent rundt årsskiftet 2009-2010.  Videre legger vi til grunn for beregningene en økning i offentlig forvaltnings produktkjøp på 15 milliarder kroner i 2009 og ytterligere 15 milliarder kroner i 2010, skriver SSB.

Lav prisvekst
Gjennom de siste månedene har det vært et kraftig fall i energiprisene, og det vil trolig bidra til at veksten i KPI i november kommer under 4 prosent, for så å falle ytterligere i desember.

– På årsbasis regner vi med at KPI-veksten blir 3,9 prosent i 2008 og 2 prosent i 2009.

Redusert lønnsvekst
–  Med et svakere arbeidsmarked framover, samt dårligere lønnsomhet, vil lønnsveksten avta kraftig neste år. Høyt overheng inn i 2009 bidrar likevel til at lønnsveksten kan komme opp i 4 prosent på årsbasis, er spådommene fra SSB.

Egil Kr. Solberg | 04.12.2008 kl.10:3